Kulttuuriperintö on yhteistä omaisuutta, jonka varaan kaupungin ja kaupunkilaisten identiteetti sekä paikkakunnan ainutlaatuisuus perustuvat. Museoilla on tärkeä tehtävä vaalia tätä yhteistä omaisuuttamme. Porissa toimivat Satakunnan museo ja Porin taidemuseo ovat  kaksi oman alansa  tunnettua ja maineikasta museota. Laadusta kertoo myös se, että Satakunnan museo voitti vuonna 2019 arvostetun Vuoden museo -palkinnon. 

Uusi museolaki astui voimaan vuoden 2020 alussa. Museolaki määrittelee museoiden tehtäväksi kulttuuri- ja luonnonperinnön sekä taiteen tallentamisen ja säilyttämisen, aineistoja ja muita sisältöjä koskevan tutkimuksen edistämisen ja hyödyntämisen, aineistojen ja tiedon saatavuuden, saavutettavuuden ja käytön edistämisen,kulttuuri- ja luonnonperinnön sekä taiteen esittämisen ja elämysten tarjoamisen sekä yleisötyön, vuorovaikutuksen sekä opetuksen ja kasvatuksen edistämisen.

Lakiuudistuksen myötä maakuntamuseoista siirryttiin alueellisiin vastuumuseoihin. Satakunnan museo ja Porin taidemuseo nimitettiin toimimaan Satakunnan alueellisina vastuumuseoina. Satakunnan museon tehtävänä on kulttuuriympäristöjen suojelu ja hoito sekä siihen liittyvät viranomaistehtävät ja museotoiminnan edistäminen ja ohjaus koko maakunnan alueella. Taidemuseon alueellisena vastuumuseotehtävänä on toimia taiteen ja visuaalisen kulttuuriperinnön asiantuntijana sekä edistää toimialansa yhteistyötä sekä taiteen ja visuaalisen kulttuuriperinnön tallettamista ja digitaalista saatavuutta.

Museolakiin perustuva ammatillisten museoiden valtionosuus koostuu kaikille valtionosuuden piirissä toimiville museoille myönnettävästä ns. perusrahoituksesta sekä alueellisten ja valtakunnallisten tehtävien perusteella myönnettävästä alueellisten ja valtakunnallisten museoiden lisärahoituksesta. Valtionosuus perustuu toteutuneiden kustannusten perusteella laskettaviin yksikköhintoihin ja henkilötyövuosiin. Museoiden henkilötyövuosimääriä vahvistettaessa otetaan huomioon toteutuneiden henkilötyövuosien määrä edeltävältä nelisvuotiskaudelta. Valtionosuuksia ja kykyä toimia alueellisena vastuumuseona tarkastellaan nelivuotiskausittain.

Porin kaupungin tulee ottaa ohjenuoraksi valtionosuuksien täysimääräinen kohdentaminen museotyöhön sekä museoiden tulojen nettotulouttamiseen museotyöhön yli vuosibudjettirajojen. Tärkeätä on huolehtia myös siitä, että museoiden vakanssit täytetään. Myös edellytykset vastuumuseotehtävän hoitamiselle on turvattava. Säästötoimenpiteet kostautuvat pahimmassa tapauksessa valtionosuuksien vähenemisenä sekä suurena imagotappiona. Tämä aiheuttaa säästöä suuremman miinuksen kaupungin kassaan. 

Museot tulee nähdä vahvasti osana koulu-, sosiaali- ja elinkeinopoliittista tehtävää. Museoiden yhteistyö koulujen kanssa on tärkeää työtä, kulttuuri ja taide edistävät tutkitusti terveyttä ja hyvinvointia ja museot ovat jo olemassa oleva vetovoimatekijä. Panostus museotoimintaan on panostus kaupunkimme vetovoimaisuuteen, hyvinvointiin ja sivistykseen.

Minna-Liisa Salonsaari on filosofian tohtori, toisessa kaupungissa työskentelevä museoammattilainen ja kuntavaaliehdokas Porissa.