Tämä dokumentti on hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 3.2.2021.

Kuntavaalit 

Vaalipäivän ja vaalituloksen selviämisen jälkeen alkavat luottamuspaikkaneuvottelut. Saavuttamamme valtuutettujen määrä antaa perustan neuvotteluille muiden puolueiden kanssa.

Porin seudun vihreissä noudatetaan luottamuspaikkojen jaossa kuntakohtaisesti tässä asiakirjassa sovittua järjestelmää, jonka perusteella neuvottelut käydään kuntavaalien tulosten selvittyä. 

Kunnallisesta luottamuspaikkajaosta Porissa neuvottelee paikkajakotyöryhmä, johon kuuluvat Porin seudun Vihreiden puheenjohtaja ja toinen hallituksen valitsema edustaja sekä uuden vaalien jälkeen järjestäytyneen valtuustoryhmän puheenjohtaja ja toinen valtuustoryhmän valitsema edustaja.

Paikkajakotyöryhmällä on mandaatti neuvotella muiden ryhmien edustajien kanssa ja tehdä neuvotteluiden pohjalta päätökset. Neuvottelijoilla on kuitenkin vastuu käydä vuoropuhelua valtuustoryhmään koko prosessin ajan.

Muissa kunnissa Porin seudun vihreiden hallitus ja kyseessä olevan kunnan uusi valtuustoryhmä valitsevat 1-4 edustajaa paikkajakotyöryhmään.

Luottamuspaikkaneuvotteluissa pyritään neuvottelemaan Vihreiden kannalta paras mahdollinen tulos, jossa otetaan huomioon Vihreän politiikan eteenpäin viemisen kannalta tärkeimmät luottamuspaikat. Vihreän politiikan kannalta tärkeät paikat määrittelee paikkajakotyöryhmä ja ne pohjautuvat vaaliohjelmaan.  

Vaalikauden kolmannen vuoden lopulla aloitetaan ehdokasnimien kerääminen. Kuntavaaliohjelmien  laatiminen on yksi tärkeimpiä paikallisjärjestön tehtäviä. Siinä luodaan poliittiset linjaukset seuraavalle  valtuustokaudelle. Vaaliohjelmien pohjana ovat puolueen ohjelmat, mutta se saa paikallissävynsä ajankohtaisista teemoista. Vaaliohjelmat laatii Porin seudun Vihreiden hallituksen asettama työryhmä, joka kuulee ehdokkaita, valtuustoryhmiä ja jäsenistöä, ja sen hyväksyy yhdistyksen yleiskokous.

Luottamushenkilöiden odotetaan luottamustoimissaan sitoutuvan oman kuntansa vaaliohjelman tavoitteiden toteuttamiseen. Vaaliohjelmaan palataan ja toiminnan tuloksellisuutta tarkastellaan vuosittain hyvissä ajoin ennen seuraavaa talousarviota. Vaalien jälkeisen toisen vuoden lopulla valtuustoryhmä laatii vaalikauden puolivälin raportin ja juuri ennen vaaleja arvioidaan koko vaalikauden toiminnan onnistumista.  

Henkilövalinnat  

Kuntavaaliehdokkaiden valinta 

Kuntavaaleissa menestymisen kannalta on olennaista koota mahdollisimman suuri lista sellaisia ehdokkaita, jotka keräävät listalle mahdollisimman paljon ääniä ja joilla on monipuolinen osaaminen erilaisten luottamustehtävien hahmottamiseen. Tavoitteena on, että kaikki  ehdokkaat ovat motivoituneita tekemään kampanjaa. 

Ehdokashankintaa tehtäessä kiinnitetään huomiota myös listan monipuolisuuteen ja tasapainoisuuteen.  Ehdokkaat valitaan siten, että yhdistyksen hallitus tekee ehdotuksen ehdokaslistasta yhdistyksen  kokoukselle. Yhdistyksen kokous nimeää ehdokkaat. Hallitus voi täydentää yleiskokouksen  valtuutuksella ehdokaslistaa vapaana olevien tai mahdollisesti vapautuvien paikkojen osalta. 

Ehdokkaita julkistetaan useassa erässä.

Luottamushenkilövalinnat kuntavaalien jälkeen 

Pääsääntöisesti luottamuspaikat jaetaan niitä hakeneiden henkilöiden kesken. Luottamustehtäviin haetaan hakemusperusteisesti. Hakuprosessia johtaa ja siitä tiedottaa paikkajakotyöryhmä. Paikan saa eniten pisteitä  saanut ja sen hoitamiseen asiamukaisesti koko vaalikauden ajan sitounut henkilö. Pisteet lasketaan seuraavan periaatteen mukaan: 

 1. 50 % pisteistä määräytyy kuntavaalien tuloksen perusteella. Pisteitä voi saada 0-50 pistettä. Eniten ääniä saanut ehdokas saa 50 pistettä ja ilman ääniä jäänyt 0 pistettä. Muiden ehdokkaiden pisteet lasketaan suhteuttamalla ne suoraviivaisesti eniten ääniä saaneen pisteisiin. 
 2. 30 % pisteistä määräytyy henkilön asiantuntemuksen ja innostuneisuuden perusteella. Asiantuntemus määritellään henkilön koulutuksen, osaamisen sekä kokemuksen perusteella. Innostuneisuus määritellään vuorostaan kyselyllä, jossa luottamustehtäviin pyrkivät henkilöt ilmaisevat halukkuutensa enintään viiteen  luottamuspaikkaan. Nämä paikat ilmoitetaan järjestyksessä perusteluineen.

10 pistettä: kiinnostunut ko. luottamustehtävästä

20 pistettä: omaa ko. luottamustehtävässä tarvittavaa osaamista

 1. 20 % pisteistä määräytyy henkilön aktiivisuudesta yhteisessä vaalityössä, vihreässä yhdistystoiminnassa ja luottamustoimissa. Yhdistystoiminta-aktiivisuuden ja luottamustoimiaktiivisuuden määrittelee paikkajakotyöryhmä. Aktiivisuuspisteytys vaihtelee 0-20 pisteen välillä.
 2. Luottamuspaikkojen jaossa noudatetaan kahden kauden maksimiaikaa, paitsi jos muita hakijoita ei ole. Henkilö voi siis lähtökohtaisesti olla luottamustoimen varsinainen jäsen korkeintaan kaksi täyttä neljän vuoden kautta peräkkäin.
 3. Luottamuspaikkaa voivat hakea myös henkilöt, jotka eivät ole olleet ehdokkaana kuntavaaleissa. Kuntavaaliehdokkaan ei ole pakko hakea luottamuspaikkoja, pois lukien Porin kaupunginvaltuuston jäsenyys, johon ei erikseen haeta, vaan siihen valitaan vaalien tuloksen perusteella.
 4. Ensisijaisesti luottamuspaikkoja jaetaan ehdokkaille ja vain yksi/henkilö. Vasta jos hakijoita ei kaikkiin paikkoihin ole riittävästi, voidaan paikkoja jakaa myös muille vihreiden jäsenille tai jakaa henkilöille useampia luottamuspaikkoja. Tämä ei koske sellaisia luottamushenkilöitä, joille luottamustehtävä tuo automaattisesti muita luottamustehtäviä. 

Paikkajakotyöryhmän kokoukset eivät ole avoimia. Toiminnanjohtajalla on kokouksissa läsnäolo- ja  puheoikeus. Työryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin. Kokouksista tehdään  päätöspöytäkirjat, jotka ovat julkisia sen jälkeen kun työryhmä on tehnyt lopullisen paikkajakoesityksen  yhdistyksen kokoukselle. Pöytäkirjojen liitteenä on luottamuspaikkoja hakeneiden pisteytykset. Pöytäkirjat  liitteineen ovat nähtävillä tuntia ennen yhdistyksen kokouksen alkua jäsenistölle ja luottamuspaikkoja hakeneille. Liitteet eivät ole julkisia.

Paikkajakotyöryhmän jäsenen velvollisuus on jäävätä itsensä oman paikkansa käsittelyn ajaksi.

Tilanteissa, joissa yllä mainitut kriteerit eivät anna yksiselitteistä valintaa, työryhmä tekee päätöksen ja  tarvittaessa äänestää. Äänten mennessä tasan, arpa ratkaisee. Työryhmän jäsen ei voi osallistua omaa  paikkaansa koskevaan vaaliin.  

Työryhmän puheenjohtajan on perusteltava paikallisyhdistyksen kokoukselle työryhmän esitys. Yhdistyksen  kokous käsittelee työryhmän ehdotuksen ja tekee siihen mahdollisesti muutosesityksiä. Paikkajakotyöryhmä  tekee lopullisen päätöksen paikkajaosta yhdistyksen kokouksen tekemän esityksen pohjalta. 

Tämän jälkeen Porin vihreiden saamiin paikkoihin tulleisiin muutoksiin noudatetaan samaa menettelyä kuin luottamushenkilövalintoihin kuntavaalikaudella eli kuten seuraavassa luvussa on selostettu. 

Lisäksi paikkajaossa huomioidaan se, että 
 • paikkajakoon vaikuttaa tasa-arvolainsäädäntö 
 • puheenjohtajuuksiin ja varapuheenjohtajuuksiin katsotaan eduksi aiempi poliittinen kokemus 
 • lautamieheksi valitseminen ei edellytä vaaleihin osallistumista eikä Porin seudun Vihreiden jäsenyyttä 
 • ei valita ylikunnalliseen luottamustoimeen kyseisessä organisaatiossa töissä olevaa 
 • ei valita lautakunnan jäseneksi sen alaisuudessa työskentelevää 
 • ei valita kaupunginhallitukseen kaupungilla johtavassa asemassa olevaa työntekijää tai henkilöä, joka on omistajana, hallituksessa tai johtavassa asemassa yrityksessä, säätiössä, yhdistyksessä tai vastaavassa, joka saa yli kolmasosan tuloistaan kaupungilta. 

Luottamushenkilövalinnat kuntavaalikaudella 

Luottamuspaikkoja tulee avoimeksi myös vaalien välillä esimerkiksi luottamushenkilöiden paikkakunnalta poismuuton takia. Mikäli luottamustoimeen valittu on pysyvästi estynyt hoitamaan tehtäväänsä, on henkilöllä velvollisuus itse hakea eroa luottamustoimesta kaupunginvaltuustolta.

Avoimet paikat laitetaan hakuun sähköpostilistalla, Porin seudun Vihreiden  verkkosivuilla ja yhdistyksen Slackissä. Kaikki kiinnostuneet voivat hakea avoimia paikkoja. Porin seudun Vihreiden hallitus tekee  valinnoista esityksen, jonka puheenjohtaja esittelee valtuustoryhmälle. Valtuustoryhmä tekee valinnoissa  lopullisen päätöksen ja se voi perustellusti muuttaa hallituksen esitystä. 

Mikäli hallitus ei ehdi käsitellä henkilövalintaa, valmistelee puheenjohtaja esityksen valtuustoryhmälle.  Kaikkein kiireisimmissä tilanteissa valtuustoryhmä tekee valinnan suoraan. Vaalien välillä tehtävissä  valinnoissa kriteerit eivät voi olla yhtä yksiselitteiset kuin vaalien jälkeen tehtävissä valinnoissa, koska  tilanteet vaihtelevat ja monet asiat saattavat vaikuttaa yksittäisiin päätöksiin. Vaalien jälkeen ilman  luottamuspaikkaa jääneet ja uudet jäsenet otetaan huomioon vapautuvia paikkoja täytettäessä.

Toimikausien pituudet eri luottamustehtävissä 

Kaupunginvaltuuston jäsenet valitaan neljän vuoden vaalikaudeksi. Porin vihreiden edustajat kaupunginhallitukseen, lautakuntiin ja  niiden alaisiin jaostoihin sekä muihin johtokuntiin, toimikuntiin, neuvottelukuntiin, hallituksiin ja valtuuskuntiin  valitaan neljän vuoden vaalikaudeksi. Sama henkilö voi olla näissä luottamustehtävissä varsinaisena jäsenenä yhtäjaksoisesti korkeintaan kaksi täyttä neljän vuoden kautta peräkkäin. 

Maksimikaudet ovat lyhyemmät kaupunginhallituksessa ja valtuustoryhmän puheenjohtajana. Näissä luottamustehtävissä sama henkilö saa olla varsinaisena jäsenenä yhtäjaksoisesti korkeintaan kaksi täyttä kaksivuotiskautta tai yhden täyden nelivuotiskauden. Jos henkilö on aloittanut tehtävässä vajaalla kaudella, voi hän jatkaa vielä kaksi täyttä kautta.

Luopuminen Vihreiden luottamuspaikoista tai siirtyminen toiseen valtuustoryhmään

Mikäli valtuutettuna, varavaltuutettuna tai muussa luottamustoimessa toimiva henkilö siirtyy edustamaan toista valtuustoryhmää tai muuten luopuu Vihreiden edustamisesta, tulee hänen luopua heti kaikista kunnallisista ja ylikunnallisista luottamustehtävistä, joihin hänet on valittu Vihreiden nimissä.

Valtuustoryhmä

Valtuustoryhmään kuuluvat valtuutetut ja varavaltuutetut.Valtuustoryhmällä on vastuu poliittisten linjausten toteuttamisesta ja viestimisestä.

Valtuustoryhmä kantaa poliittisen vastuun päätöksistä äänestäjien antamalla valtuutuksella.

Valtuustoryhmä valitsee itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan varsinaisten valtuutettujen joukosta järjestäytymiskokouksessa seuraavana päivänä vaalituloksen selvittyä. Kokouksen kutsuu koolle Porin seudun vihreiden puheenjohtaja tai puheenjohtajan ollessa estynyt varapuheenjohtaja. Valtuustoryhmä on päätösvaltainen, kun vähintään puolet valtuustoryhmästä tai varsinaisista valtuutetuista on paikalla.

Kunnallisjärjestön puheenjohtajalla ja toiminnanjohtajalla on aina puhe- ja läsnäolo-oikeus valtuustoryhmän kokouksissa. Valtuustoryhmän kunnallisjärjestön jäsenistölle avoimista kokouksista tiedotetaan sähköpostilistalla. Herkissä päätöksissä, esimerkiksi henkilövalinnoissa, ryhmä voi päättää, että kokous ei ole avoin.

Tiukka puoluekuri ei kuulu vihreään poliittiseen kulttuuriin. Periaatteena on, että valtuutettu voi äänestää perustellusti valtuustoryhmän enemmistöstä poikkeavasti. Poikkeavasta kannasta on syytä kertoa valtuustoryhmälle ennen asian käsittelyä.

Kaupunginhallitusryhmä

Kaupunginhallituksen jäsenyys on vaativin luottamustehtävä sekä tiedollisesti että työmäärältään. Se edellyttää soveltuvaa kokemusta poliittisesta toiminnasta.

Kaupunginhallitusryhmään kuuluvat kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet. Ryhmän puheenjohtaja kutsuu ryhmän koolle ennen jokaista kaupunginhallituksen kokousta myös Slackissä. Valtuustoryhmän puheenjohtajisto osallistuu näihin kokouksiin ryhmän sopimalla tavalla.

Kaupunginhallituksen jäsenet ovat keskeisessä asemassa päätöksentekojärjestelmässä, koska he voivat vaikuttaa keskeisten päätösten valmisteluun. Koska monet asiat eivät ole valmisteluvaiheessa julkisia, he joutuvat muodostamaan vihreille kantoja, jotka eivät ole avoimia. On tärkeää, että kannanmuodostuksesta kerrotaan laajemmalle joukolle heti, kun se on mahdollista.

Keskeisillä luottamushenkilöillä on oltava mahdollisuus neuvotella luottamuksellisesti muiden puolueiden edustajien kanssa, jotta ollaan aidosti mukana kaikessa päätöksenteossa. Toisinaan on kyettävä kompromisseihin, minkä onnistuminen edellyttää vihreiden sisäistä luottamuksellista keskustelua riittävän ajoissa ennen epävirallisen neuvottelun tai päätöksenteon hetkeä.

On tärkeää, että kaupunginhallituksen jäsenten yhteys valtuustoryhmän ja jäsenistön suuntaan toimii. Kaupunginhallitusryhmän puheenjohtajan aktiivinen raportointi luottamuksellisella sähköpostilistalla on keskeinen tiedon välittämisen keino. Tavoitteena on nopea reagointin ajankohtaisiin asioihin.