KAIKKIEN KAUPUNKI

Kaikkien vihreä kaupunki on monikulttuurinen ja rasismin vastainen kaupunki, jossa ketään ei syrjitä iän, taustan tai muiden ominaisuuksien perusteella, ja jonka tavoitteena on ensin hiilineutraalius ja sitten hiilinegatiivisuus.

Avointa kaupunkia johtaa pormestari

Siirrytään pormestarimalliin avoimuuden, päätöksenteon tavoitteellisuuden ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi. Luodaan ohjelma avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi sekä poliittisessa että viranhaltijoiden päätöksenteossa.

Panostetaan johtamisosaamiseen toimialoilla ja niiden yksiköissä. Huolehditaan henkilöstön hyvinvoinnista ja varmistetaan henkilöstön etenemis- ja kouluttautumismahdollisuudet kaupunkiorganisaatiossa. Siirrytään anonyymiin rekrytointiin kaupungin viroissa ja tehtävissä.

Kehitetään kaupunkilaisten osallistumismahdollisuuksia. Lisätään osallistavan budjetoinnin menetelmiä, kehitetään verkko-osallistumisen mahdollisuuksia ja luodaan vaikuttamismahdollisuuksia alueille.

Lisätään tieto-osallisuutta ja huomioidaan esteettömyys myös verkossa. Panostetaan tiedonkulkuun ja osallistumismahdollisuuksiin lisäämällä selkokielisyyttä.

Koulutus ja sivistys kaupungin vahvuustekijöinä

Taataan kaikille lapsille laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus turvaamalla riittävät resurssit. Ei leikata tuntikehyksestä, pidetään ryhmäkoot kohtuullisina ja huolehditaan pätevän henkilökunnan riittävästä määrästä.

Valmistaudutaan mahdolliseen oppivelvollisuuden laajenemiseen. Mahdollistetaan laadukas ja monipuolinen opetuksen toteuttaminen sekä ammattikoulutuksessa että lukioissa turvaamalla riittävä tuntikehys, opiskelijoiden tukipalvelut ja ohjauksen resurssit.

Taataan turvalliset ja terveelliset oppimisympäristöt ja työskentelyolosuhteet päiväkodeissa ja kouluissa. Huolehditaan Porin osaomistamien oppilaitosten opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvoinnista. Edistetään aktiivisesti alueen oppilaitosten yhteistyötä ja limittäisiä opiskelumahdollisuuksia.

Turvataan vapaan sivistystyön ja kirjastojen toimintaedellytykset mm. elinikäisen oppimisen mahdollistajina. Tunnistetaan palveluverkkoa kehitettäessä kirjastojen laaja tehtäväkuva eri alueiden asukkaiden hyvinvoinnin ja tasa-arvon lisääjinä.

Vahvistetaan Porin edellytyksiä olla elävä kulttuurikaupunki. Turvataan laajasti kaupungin kulttuuripalveluiden toimintaedellytykset vähintään nykyisellä tasolla ja toteutetaan Aarre -hanke.

Hyvinvointia rakennetaan ennaltaehkäisyllä

Tunnistetaan hyvinvoinnin moniulotteisuus ja ymmärretään liikunta- ja kulttuuripalvelujen merkitys terveyttä edistävänä toimintana. Lyhennetään sairaanhoidon jonoja panostamalla ennaltaehkäiseviin palveluihin.

Kehitetään matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja kaiken ikäisille. Otetaan käyttöön Helsingin mallin mukainen Mieppi-toiminta.

Kehitetään sivistyksen, sosiaalityön ja terveydenhuollon yhteistyötä myös sote-uudistuksen jälkeen. Varmistetaan psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotto porilaisissa kouluissa ja vakiinnutetaan perhetyöntekijät osaksi jokaista kouluyhteisöä.

Varmistetaan nuorisotyölle ja etsivälle nuorisotyölle riittävät resurssit nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Panostetaan nuorten mielenterveyteen varmistamalla jokaiselle 2. asteen opiskelijalle vähintään yksi tapaaminen koulupsykologilla. Tarjotaan maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille porilaisnuorille.

Luodaan kuntouttavia toimenpiteitä ikääntyvien kuntalaisten fyysisen ja henkisen terveydentilan ylläpitämiseksi, jotta itsenäinen kotona asuminen onnistuu pidempään.

Ilmasto- ja ympäristöteoilla luodaan viihtyisä kaupunki

Arvioidaan päätösten ilmastovaikutukset kaikessa päätöksenteossa. Tuetaan energiansäästötoimia sekä energiantuotanto- ja kaavoitusratkaisuja, joilla vahennetään hiilidioksidipäästöjä. Edistetään kiertotaloutta ja siirrytään kaupungin hankinnoissa ilmastoystävällisiin lähituotteisiin tuotteisiin.

Parannetaan kuntalaisten hyvinvointia viihtyisässä kaupunkiympäristössä huolehtimalla kansallisen kaupunkipuiston kehittämisestä ja panostamalla kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaan esimerkiksi priorisoimalla keskustassa julkisen liikenteen lisäksi kävely ja pyöräily. Lisäksi lasketaan nopeusrajoitus koko keskustan sekä 5. ja 6. osien alueella 30 km/h nopeuteen ja muutetaan keskustan katuja pyöräkaduiksi aloittamalla Liisankadusta.

Jatketaan ruovikoiden poistoa ja dyynialueiden hoitoa sekä lisätään työllistämistoimia ympäristön- ja luonnonhoidossa. Haetaan aktiivisesti uusia luonnonhoitohankkeita ja edistetään lintuvesien hoitoa ja kestävää hyödyntämistä virkistyskäyttöön ja turismiin. Selvitetään vieraslajien hävityksen osalta sopivia toimintatapoja.

Edistetään suojelupinta-alan lisäämistä kuntametsissä ja toteutetaan luonnon monimuotoisuutta huomioivaa osallistavaa metsäsuunnittelua. Tarkastellaan Selkämeren kansallispuiston laajentamismahdollisuuksia.

Pidetään kaikki mukana

Varmistetaan jokaiselle nuorelle yksi maksuton harrastus laajentamalla harrastuspassi-toimintaa. Taataan yhtäläiset mahdollisuuden harrastaa myös erityisryhmille. Kehitetään harrastusvälineiden sekä kaupungin tilojen lainaamista laajemmin kaupunkilaisten, yhdistysten ja harrastustoiminnan käyttöön.

Kehitetään eri ryhmien työllisyyspalveluita: lisätään Ohjaamo-palvelun resursseja, aloitetaan mentorointi- ja valmennuspalvelut yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa ja taataan mahdollisuus monikieliseen palveluun sekä lisä- ja uudelleenkouluttautumiseen.

Kannustetaan yrittäjyyteen. Laajennetaan yrittäjän palveluita yhteistyössä Prizztechin ja muiden alueen toimijoiden kanssa. Tarjotaan maksutonta tukea ja neuvontaa myös yrityksen perustamisen jälkeen sekä aloittaville yrittäjille maksuttomasti tai hyvin edullisesti toimisto- ja toimitiloja.

Tehdään Porista houkutteleva paikka maahanmuuttajille. Tarjotaan päivähoitopaikkaa kaikille varhaiskasvatuksen piiriin kuuluville turvapaikanhakijoille. Suunnitellaan nopean kotouttamisen reitti mm. riittävillä kielenopiskelu-, lisä- ja uudelleenkouluttautumismahdollisuuksilla sekä selvitetään mahdollisuuksia tukiperheiden ja tukihenkilöiden toiminnan lisäämiseksi.

Hyväksytty Porin seudun vihreiden syyskokouksessa 29.11.2020.