Työllisyys, osallisuus ja usko tulevaisuuteen määräävät hyvinvointivaltion suunnan. Suomen tulevaisuus riippuu siitä, miten laadukas koulutus turvataan kaikille ja miten tuotetaan tutkimusta. Koulutus antaa pohjan sivistykselle, ja tutkimus tuo toivoa tulevaisuuteen.

Laadukas toisen asteen koulutus kaikille on välttämätön edellytys korkealle työllisyysasteelle. Pelkän peruskoulun varassa on hyvin vaikea työllistyä pysyvästi ja siksi nuorille pitäisi taata koulutuspaikka peruskoulun jälkeen. Käytännössä tarvitaan oppivelvollisuuden pidentämistä 18 ikävuoteen. Samalla pitää huolehtia siitä, että syntyy sopivia koulutusmuotoja niille, jotka jäävät nyt vaille ammattikoulutusta.

Meidän tulisi olla tietoisia siitä, että koulutuksen kustannukset eivät tarkoita sitä, mitä nuorten kouluttaminen maksaa. Ne tarkoittavat sitä, mitä maksaa kun heitä ei kouluteta! Kansanvalta vaatii, että ihmisillä on hyvä itsetunto ja kyvyt asettua toisen asemaan. Sivistys luo sille perustan. Yhteiskunta kehittyy, kun pystymme suhtautumaan myönteisesti tulevaisuuteen ja tunnemme, että meillä on merkitystä tässä maailmassa. Tiede tuottaa paljon ratkaisuja, jotka antavat toivoa tulevaisuuteen. Juuri tiede ja koulutus uudistavat käsitystämme maailmasta.

Tässä ajassa tarvitaan entistä tiiviimpää keskustelua sivistyksestä, Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinosta siteeraten: ” Elämme totuuden jälkeistä tai tiedon jälkeistä aikaa, ja silloin myös ajatus siitä, että meillä on vaihtoehtoisia totuuksia, tulee helposti kyseenalaistaneeksi asioita, joita on pidetty sivistyksen peruslähtökohtina”. Tässä yhteydessä voitaneen puhua koulutuksesta leikkaamisesta tai siihen lisäpanostuksesta. Sivistyksen yksi ulottuvuus on, miten kussakin hetkessä ja tilanteessa olemassa olevien tietojen ja ymmärryksen pohjalta kyetään tekemään eettisiä päätöksiä yhteisön hyväksi.

Suomalaisen sivistyneen yhteiskunnan luottamusperustana on, että osaamme käyttäytyä toisiamme kohtaan ihmisiksi, että me kohtelemme toinen toisiamme kunnioittavasta ja että arvostamme jokaisen oikeutta olla omanlaisensa, tärkeä osa tätä yhteiskuntaa. Koulutus, työllisyys ja usko tulevaisuuteen luodaan sivistyksen avulla ja koulutuksen kaikille mahdollistaminen ja takaaminen tasa-arvoisesti on vahva perusta sille.

Teija Österlund, Amis-lehtori, opinto-ohjaaja, Satakunnan Vihreät Naiset pj