Porin seudun vihreiden kannanotto (3.3.09) ”Ydinvoimalatyömaan elvyttävä
vaikutus vaikea todentaa”

Sampsa Kataja oudoksuu SK:n nettisivulla 1.3. Vihreiden vaatimuksia uusien
ydinvoimalahankkeiden lykkäämisestä. Katajan mukaan uusien
rakennushankkeiden käynnistämisellä on erittäin vahva taloutta elvyttävä
vaikutus.

Satakunnan Vihreät suhtautuvat kielteisesti ydinvoimarakentamiseen. Vihreät
totesivat puoluevaltuuskunnassa 28.2., että ydinvoimapäätöksissä tarvitaan
aikalisä, jotta nähtäisiin, miten uudet energiatehokkuutta edistävät toimet
alkavat purra. Energiankulutuksessa on jo nähty taittumista, joten
ydinvoimaloiden jättiläismäiselle lisärakentamiselle on yhä vähemmän
ilmeistä tarvetta. Aikalisä tarvitaan siksikin, että edellistä
ydinvoimapäätöstä on voitava arvioida nykytietämyksen valossa. Olkiluodon
rakentamiseen on liittynyt runsaasti merkittäviä virheitä ja laiminlyöntejä,
jotka ovat herättäneet kansainvälisestikin kiusallista huomiota. Projekti ei
myöskään ole päässyt suurimmasta painajaisestaan; korkea-aktiivisen käytetyn
uraanin hautaamisesta Eurajoen maaperään. Käytetyn polttoaineen
loppusijoituksesta maaperään ei maailmalla ole riittävää kokemusta, vaan
Eurajoki toimii tässä suhteessa globaalina koekenttänä.

Ydinvoimalatyömaan taloutta elvyttävää vaikutusta on vaikea todentaa. TVO:n
oman ilmoituksen mukaan OL3-projektin työllistävän vaikutuksen on arvioitu
olevan suoraan ja välillisesti noin 30 000 henkilötyövuotta.
Työvoimahallinnon mukaan OL3 -projektissa on mukana runsaat 1 900
alihankkijayritystä 28 eri maasta. Alihankkijayrityksistä 40 % (760) on
Suomesta. Satakuntaliiton julkaisussa ”Olkiluodon ydinvoimalaitosten
vaikutuksista aluerakenteen ja aluetalouden näkökulmasta” Rauman ja Porin
seuduilla toimivien yritysten työntekijöitä vuosihuoltoihin varsinaisella
laitosalueella tehtäviin töihin osallistuu arviolta noin 300 – 350 henkilöä.
Tällä on vaikutusta talouteen, mutta ei nähdäksemme Katajan mainitsemaa
”erittäin vahvaa taloutta elvyttävää vaikutusta”.

Vihreät vaativat, että Olkiluoto 3 päätöksen perusteet on arvioitava
uudelleen. Ydinenergialain mukaan ydinvoimasta tehtävässä
periaatepäätöksessä pitää arvioida, onko voimala yhteiskunnan kokonaisedun
mukainen. On selvää, että OL3 ei ehdi valmistua ennen Kioton sopimuksen
Suomea velvoittavaa määräaikaa. Tässäkin mielessä on keskityttävä
uusiutuvien energiamuotojen kehittämiseen, kestävään energiapolitiikkaan.
Ydinvoiman vaihtoehdot ovat kehittyneet ennakoitua nopeammin. Suomessa – ja
 Satakunnassa erityisesti – tuulivoiman, energiahakkeen ja biokaasun
hyväksikäyttö on ollut heikkoa.