YHDESSÄ RAKENNAMME PAREMMAN HUOMISEN

Porin seudun Vihreiden kuntavaaliohjelma 2017-2021

Näissä kuntavaaleissa päätetään Porin tulevaisuuden suunnasta. Vihreät haluavat rakentaa kestävää tulevaisuutta. Vihreät valitsevat inhimillisen vaihtoehdon.

RAKENNETAAN LAPSILLEMME MAAILMAN PARAS KOULU

1. Säilytetään kaikkien lasten oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Turvataan varhaiskasvatuksen riittävät resurssit ja huolehditaan henkilöstön hyvinvoinnista. Edetään askel askeleelta kohti maksutonta varhaiskasvatusta.

2. Torjutaan koulutusleikkaukset Porissa. Turvataan koulutuksen laatu ja yhdenvertaisuus. Säilytetään laadukas opiskelijoita ja elinkeinoelämää palveleva koulutustarjonta kaikilla koulutusasteilla. Taataan riittävät resurssit ammattikoulutukseen. Tuetaan opiskelijoiden hyvinvointia lisäämällä opiskelijaterveydenhuollon resursseja ja tekemällä opiskelijaystävällisiä päätöksiä kaavoituksessa ja joukkoliikenteessä. Pidetään huolta, että koulu- ja päiväkotirakennukset ovat kunnossa.

3. Vahvistetaan Porin mainetta elävänä kulttuurikaupunkina ja mielenkiintoisena matkailukohteena. Tuetaan monipuolista kulttuurityötä ja mahdollistetaan kulttuuripalvelujen saatavuus kaikille kaupunkilaisille.

SUOJELLAAN YHTEINEN YMPÄRISTÖMME

4. Tehdään ilmastonmuutoksen torjumista tukevia päätöksiä. Tuetaan energiansäästötoimia sekä energiantuotanto- ja kaavoitusratkaisuja, joilla vahennetään hiilidioksidipäästöjä. Edistetään kiertotaloutta. Siirrytään kaupungin hankinnoissa lähituotteisiin ja ilmastoystävällisiin tuotteisiin. Otetaan päiväkodeissa ja kouluissa käyttöön kasvisruokapäivä. Tehdään Porista hiilineutraali kaupunki vuoteen 2030 mennessä

5. Tehdään liikkumisesta sujuvaa kehittämällä joukkoliikennettä ja pyöräilyreittejä. Mahdollistetaan turvallinen jalankulku ja rakennetaan kaupungin keskustaan pyöräilykaistat.

6. Suojellaan korvaamaton luontomme. Säilytetään luonnon monimuotoisuutta suojelemalla kunnan omistamia metsiä. Edistetään kaupunkipuiston ja kansallispuiston laajenemista.Panostetaan luontoliikuntapaikkoihin kuten luontopolkuihin, ulkoilureitistöihin, puistoihin ja lähimetsiin.

TORJUTAAN KÖYHYYTTÄ JA ERIARVOISUUTTA, EDISTETÄÄN HYVINVOINTIA LÄHELLÄ IHMISTÄ

7. Varmistetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus ja saavutettavuus. Varmistetaan riittävät resurssit ennaltaehkäisevälle sosiaali- ja terveydenhoitotyölle. Turvataan liikunta- ja kulttuuripalvelujen saatavuus kaupunkilaisille ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja pitämään yllä terveyttä. Tarjotaan maksuttomat ehkäisypalvelut alle 25-vuotiaille kuntalaisille.

8. Ehkäistään lasten ja nuorten syrjäytymistä tarjoamalla lapsille ilmaisia harrastusmahdollisuuksia ja kohdentamalla erityistukea sitä tarvitseville kouluille. Hyödynnetään syrjäytymisen ehkäisemisessä hyväksi havaittuja käytäntöjä. Turvataan kaikkien kuntalaiset, myös nuorten, osallisuus päätöksenteossa

9. Edellytetään kaupunkia noudattamaan hyvän työnantajan periaatteita. Huolehditaan siitä, että kaupungin henkilöstön ja asiakkaiden kanssa noudatetaan tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden periaatetta. Noudatetaan Porin kaupungissa lain edellyttämää yhdenvertaisuusohjelmaa.

LUODAAN TYÖTÄ JA TURVAA PORIIN

10. Tehdään Porista houkutteleva ja elinvoimainen kotipaikka yrityksille tarjoamalla palveluita ja edullisia toimitiloja. Huolehditaan korkeatasoisen ja innovatiivisen korkeakoulutuksen säilymisestä Porissa. Hyödynnetään tulevaisuuden teknologiaratkaisujen synnyttämät työllistämismahdollisuudet. Tuetaan yrittäjyyttä ja yrittäjyyskasvatusta mahdollistamalla yhteistyö yritysten, yrittäjäjärjestöjen ja oppilaitosten kesken.

11. Tuetaan työllistymistä tehostamalla monitahoista yhteistyötä viranomaisten ja vapaaehtoisjärjestöjen kesken. Tuetaan pitkäaikaistyöttömien ja nuorten monipuolisia työllistämis- ja opiskelumahdollisuuksia. Tarjotaan työttömille jatko-opiskelumahdollisuuksia.

12. Tehdään kotouttaminen hyvin ja toivotetaan uudet porilaiset tervetulleiksi Poriin. Tehostetaan kotouttamistoimintaa yhteistyössä oppilaitosten, yritysten ja järjestöjen kanssa. Turvataan tarkoituksenmukainen lasten ja nuorten valmistava opetus tasaamaan jatkokoulutusmahdollisuuksia.