Julkisella sektorilla käytetään kaikkien yhteisiä rahoja. Niinpä kansalaisten ja viranomaisten on voitava valvoa julkisten varojen käyttöä. Julkishallinnon tulee olla aina mahdollisimman avointa ja läpinäkyvää, että julkisella rahoituksella ylläpidettävien toimintojen laillisuutta voidaan arvioida. Asioiden salaamiselle täytyy olla aina erityisen hyvät perusteet. Toiminta on lähtökohtaisesti julkista.

Porissa vallitsee kuitenkin salailun kulttuuri. Porin kaupunginhallitus teki vuoden 2020 alussa linjauksen, jossa käytössä ovat olleet erikseen salaiset ja julkiset esityslistat. Salaisina käsiteltyjen asioiden otsikot kerrottiin suurelle yleisölle vasta noin viikko kokouksen jälkeen julkaistavassa pöytäkirjassa. Näin asiasta ei voinut etukäteen käydä julkista keskustelua, eikä kuntalaisilla ole ollut mahdollisuutta pyytää asiasta lisätietoa. Porin kaupunki ei myöskään vastannut laissa säädetyn ajan kuluessa tietopyyntöihin. Valveutunut kansalainen Jiri Mäntysalo teki asiasta valituksen oikeuskanslerinvirastoon, eikä ole mikään ihme, että apulaisoikeuskansleri totesi Porin rikkoneen salailullaan kuntalakia.

Porin kaupunki on salannut esimerkiksi Porin ja Helsingin välisten reittilentojen taloudellisiin vaikutuksiin liittyvät asiakirjat, perusturvajohtajan virkaa hakeneiden nimet sekä tuottavuusohjelma-asiakirjan sen valmistelu- ja täytäntöönpanovaiheessa. Tuottavuusohjelma on muuttamassa koko perusturvan toimintamallin ja jo aiheuttanut vanhainkotien sulkemista. Kuntalaisilla ei ole ollut mahdollisuutta vaikuttaa ohjelman sisältöön.

Myös Satakunnan Kansan päätoimittaja Tomi Lähdeniemi teki Aluehallintovirastolle (AVI) kantelun Porin kaupungin tavasta salailla päätöksiään. AVI:n arvion mukaan kaupunki ei ole noudattanut lain määräämiä määräaikoja ja tietopyyntöihin liittyvä ohjaus on ollut epäselvää. Samoin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen on ollut esteellinen, kun kaupunginhallitus on käsitellyt Porin kaupungin antamaa vastausta tietopyyntöjen kanteluun. Muutenkin AVI kiinnitti huomiota Luukkosen tekemiin päätöksiin ja toimintaan, jossa on toistuvasti rikottu esteellisyyssäädöksiä.

Salailu on jatkunut myös apulaisoikeuskanslerin ja AVI:n huomautusten jälkeen. Jatkuva venkoilu julkisista asiakirjoista on saanut oikeusoppineet pohtimaan rikoskanteen nostamisen mahdollisuutta kaupungin virkamiesjohtoa vastaan. Apulaisoikeuskanslerin ja AVI:n huomautuksista piittaamattomuus ei ole pikku juttu. Niinpä poliisilaitokselle asiasta on jätetty jo kaksi tutkintapyyntöä.

Porin kaupunginhallituksen tehtäviin kuuluu kaupungin toimintojen yleinen laillisuusvalvonta. Kaupunginhallitus ei ole tehnyt mitään oikaistakseen kaupunginjohtajan toimia. Päinvastoin, se on myötäillyt kaupunginjohtajan toimia. Kuntalaisilla on kuntalain 22 ja 23 §:ien mukaan oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Salaamalla toimiaan kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja ovat estäneet demokratian toteutumisen. Kaupunginvaltuustolla on mahdollisuus ryhtyä kuntalain 34 ja 43 §:ien perusteella toimiin em. tahojen välittömäksi erottamiseksi. Nämä toimet olisi pitänyt aloittaa jo kauan sitten.

Tuomas Zacheus on kasvatustieteen tohtori, dosentti ja kuntavaaliehdokas Porissa.