tapio_meri_2012…merkittäviä vaarallisia kemikaaleja…

Porin kaupunginhallitus (KH) on suuressa viisaudessaan 27.06. hyväksynyt kaavamuutoksen Mäntyluotoon johon nyt Ekokem haluaisi pystyttää ensimmäisenä kohteenaan tuhkanpesulaitoksen. Lyhyesti sanottuna kaavamuutos merkinnällä T /kem-2 sallii merkittävän vaarallisia kemikaaleja valmistavan ja varastoivan laitoksen toiminnan sijoittamisen näinkin lähellä asutusta oleville teollisuustonteille. Alkuperäiseen kaavamuutokseen KH edellyttää, ettei uusi toiminta merkittävästi lisää vesialueen ympäristökuormitusta. Näillä sanoilla (SK 28.6) KH osoittaa piittaamattomuutensa sekä lähiasukkaiden turvallisuudesta että meriveden ja sen eläimistön säilymisestä nykyisellään.

Ekokem on jo YVA-vaiheessa ”yvattanut” paljon muutakin mahdollistaen siten jälkeenpäin uusien vielä heikosti tunnettujen prosessien käynnistämisen. Maallikkoa askarruttavana asiana mainitaan muun muassa fysikaalis-kemiallinen käsittelylaitos jossa käsiteltäisiin epäorgaanisia aineita kuten kromihappoja muiden happojen joukossa, syanideja, metallihydroksidiliuoksia jne. Toki tällainen laitos vaatisi oman ympäristölupansa, jossa taas edellytettäisiin vesialueen vain ”vähäistä” ympäristökuormitusta.

Kaavan hyväksynnän takia rakentaja olisi jo valmis suunnitelmaan, jossa tuhkanpesulaitoksen jätevedet laskettaisiin osittain puhdistamattomina satama-altaaseen. Vaikka KH ei ota kantaa jätevesiputken purkukohdasta, olisi se voinut osoittaa suoraselkäisyytensä. Tämä olisi tapahtunut olla hyväksymättänkaavamuutosta asettamalla ehdon täydellisen jätevesipuhdistamon rakentamisesta ennen toiminnann aloittamista. Valtiovallan yksi kärkihanke julisti 2015 lopussa tavoitteeksi vesistöjen ja Itämeren hyvä tilan. Paikalliset asukasyhdistykset eivät voi ymmärtää miten muun muassa syanideja sisältävä jätevesi voisi yhtään parantaa meren hyvää tilaa.

Vaikka nyt on muodollisesti kysymys kaavamuutoksen hyväksymisestä, on kyseessä räätälöity työ Ekokemin jätteenkäsittelylaitoksen laajentamiselle. Tämän tyyppisen kaavamuutoksen esilletulon yhteydessä pitäisi nähdä myös sen vaikutus tulevaisuuteen. Kaavamerkintä T / kem-2 ei kuulu lähelle Yyterin hiekkarantoja, ei lähelle ihmisasutusta, ei lähelle Natura – aluetta.

Ekokem on esiintymässä entistä enemmän kiertotalouden eli erilaisten jätteiden hyödyntäjänä. Ajatus siitä että jo vanha jäte otetaan tavalla tai toisella uudelleen käsiteltäväksi on sinänsä hyvä asia. Missä ja miten se tapahtuu, on jo vaikeampi kysymys. Mäntyluotoon nyt esillä oleva ratkaisu ei ole mitenkään sovelias.

Porin kaupunginvaltuusto (KV) on se ryhmä, joka ottaa vastuun kaavan lopullisesta hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Sieltä löytynee selkärankaa ja ymmärrystä hylätä koko kaavamuutos Ekokemin nykyisillä suunnitelmilla.

Tapio Meri
kiertotalouden kannattaja
Pori

Tallenna