Porin kaupunginvaltuuston tilinpäätöskokous 20.6.2016
Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Anne Liinamaa

VIHREIDEN VALTUUSTORYHMÄN RYHMÄPUHEENVUORO PORIN TILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSESTA VUONNA 2015
Hyvä puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut,

Porin kaupungin viime vuosi on ollut taloudellisesti raskas. Verotulo-odotukset alittuivat yli kahdeksalla miljoonalla ja niin perusturvan, teknisen palvelukeskuksen sekä palveluliikelaitoksen osalta budjetti ylittyi pahasti. Hallintokunnissa tehdyt muutokset eivät ole vielä tuoneet toivottuja tuloksia, joten edessä on väistämättä yhä tiukkeneva talouskuri. Myöskään työllisyyden hoidossa ei ole onnistuttu eikä odotettua säästöä ole löydetty siltäkään osin.

Toisaalta esimerkiksi sivistystoimi on pysynyt budjetissa. Säästötoimenpiteiden vaarana on kuitenkin koulutuksen laadun heikkeneminen esimerkiksi ryhmäkokojen suurentamisen seurauksena sekä opetustarjonnan supistamisena.  Koulutuksen laadun takaaminen on meille vihreille erityisen tärkeä tavoite ja myös se perusta, mille tulevaisuutta rakennetaan. Tämä koskee koulutuksen kaikkia asteita. Koulutuksen osalta on nyt tehty ne säästöt, jotka on voitu tehdä.  Vihreiden valtuustoryhmä näkee mahdottomana lisäsäästöjen etsimisen sivistystoimen budjetista.

Varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja on myös suurennettu ja tämä vaarantaa erityisesti varhaiskasvatuksen pedagogisten tavoitteiden toteutumisen. Nyt esillä olleet esitykset päivähoitomaksujen korotuksiksi vaarantaisivat sekä lasten että naisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Työllisyydenhoitoon on panostettu monin eri toimenpitein ja se tulee jatkossakin pitää yhtenä tärkeimmistä Porin kaupungin painopisteistä. Tehtävä näyttää kuitenkin erityisen vaikealta. Myös maahanmuuttajien työllistäminen pitää olla erityisenä huomionkohteena. Maahanmuutajille pitää löytää töitä, jotta he voivat elättää itsensä ja perheensä ja integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan.

Kaupungin panostus joukkoliikenteeseen on nykyisellään riittämätön ja se näkyy muun muassa matkustajamäärien laskuna, kun vuorotarjonta ei ole riittävä, jotta kynnys siirtyä oman auton käytöstä julkisten kulkuneuvojen pariin olisi helpommin ylitettävissä. Esimerkiksi parempi palvelutaso tiheään asutuilla alueilla ja vastaavasti kutsuohjatun liikenteen kehittäminen haja-asutusalueilla edistäisi joukkoliikenteen houkuttelevuutta sekä taloudellista kannattavuutta.

Kaupungin oman henkilölogistiikkayksikön perustamista tulisi edistää, jotta kuljetuksia säännöllisesti käyttävissä ja tarvitsevissa hallintokunnissa saataisiin parhaat mahdolliset hyödyt ja säästöt synergiaeduista.

Vihreiden valtuustoryhmä puoltaa tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tarkastuslautakunnan päätösehdotuksen mukaisesti.