Vihreiden valtuustoryhmä / Kaarina Ranne

VALTUUSTOALOITE
Kaupunginvaltuuston kokous 7.3.2016

 

Hallintolaki vuodelta 2004 koskee sekä kunnallisen että valtion viranomaisen toimintaa. Sitä sovelletaan myös yksityisiin toimijoihin, kun ne hoitavat julkisia tehtäviä, esim. terveydenhuoltoa, lastensuojelua, päihdehuoltoa, kehitysvammaisten erityishuoltoa ja opetustoimea.

Hallintotehtävien hoitamista koskevia hallintosopimuksia ovat muun muassa kuntien ja palveluntuottajien ostopalvelusopimukset sosiaali-, terveys- ja opetustoimessa.

Hallintomenettelyyn kohdistuvat odotukset ja vaatimukset ovat yhteiskunnassa lisääntyneet. Uudistuvan hallintolain valmistelussa konkretisoidaan hyvän hallinnon takeita ja siinä pyritään turvaamaanasianosaisten perusoikeudet hyvään hallintoon. (Savianna Hakalehto-Wainio)

Ns. good administration kohdentuu erityisesti hallinnon; hallintotehtävien ja hallintosopimusten laatuun ja uskottavuuteen. Tähän hyvän hallinnon käsitteeseen sisältyy erityisesti julkisuusperiaate, joka merkitsee toimenpiteiden avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, hallintotoiminnan puolueettomuutta ja asianmukaisuutta. Hallintoiminnalla ja päätöksenteolla tulisi olla julkinen luottamus ja luotettavuus erityisesti siksi, että siinä tehdään päätöksiä, jotka liittyvät välittömästi yksityisten kuntalaisten oikeuksiin. (vrt. SK:n pääkirjoitus 6.3.16)

Tämä good administration -näkökulma jää helposti myös kunnallisessa hallintotoiminnassa ns. management- tehokkuus- ja tuloksellisuus- näkökulman varjoon.

Siitä, että hyvä hallinnointi- good administration ei ole parhaalla mahdollisella tavalla toteutunut, on meillä tänään esimerkkejä kaupunginvaltuuston esityslistalla.

Valtuustosopimuksessa todetaan ykskantaan: kehitetään Porin hyvän johtamisen periaatteet. Hyvä niin!

Tärkeää on syvällisesti miettiä ja toisaalta konkretisoida hallintolain edellyttämät hyvän hallinnon periaatteet. Mitä ne Porin kaupungin viitekehyksessä tarkoittavat?

Valtuuston työjärjestyksen mahdollistamana:

Vihreiden valtuustoryhmä esittää, että Porin kaupungin hyvän johtamisen ja hallintotoiminnan ohjeita valmistellaan laaja-alaisesti ja kiireellisesti sekä virkamiehistä että luottamushenkilöistä koostuvan yhteistyöryhmän voimin ja että tavoitteena on hyvä hallinnointi (good administration) tehokkuus- ja tuloksellisuusajattelun lisäksi. Tällöin esimerkiksi päätöksenteon avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen sen kaikissa vaiheissa tulee kiinnittää erityistä huomiota.