Tiedote/Meddelanden 2014-08-01
Kokemäenjoen nikkelipäästön leviämisen ja vaikutusten seuranta jatkuu (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n tehtailta Kokemäenjokeen 5.-6.7.2014 tapahtuneen nikkelipäästön vesistövaikutusten seuranta jatkuu.  Vesinäytteitä otetaan lähiviikkoina kerran viikossa.

Linkki tiedotteeseen

Kokemäenjoessa nikkelipitoisuudet ovat palautumassa lähelle normaalitasoa 4 – 5 µg/l. Tällä viikolla pitoisuudet ovat olleet joessa pääosin alle 10 µg/l. Korkein pitoisuus 13 µg/l mitattiin Varvourinjuovasta.  Purkupaikan ympäristössä nikkeliä oli pintavedessä enää alle 4 µg/l. Kokemäenjoen suistossa, Kolpanlahdella ja Eteläselällä nikkelipitoisuudet ovat laskeneet selvästi.  Ahlaisten saaristossa pitoisuudet olivat 24.7. edelleen kuitenkin moninkertaiset sallittuun enimmäismäärään (ympäristönlaatunormi) verrattuna.

 

Lampaluodon ja Pastuskerin itäpuolella pitoisuudet jopa hieman kasvoivat edellisestä kerrasta, mikä osoittaa nikkelipäästön edelleen liikkuvan ulommaksi merelle. Samaten Kolmikulman mittauspisteessä Kallon aukon edustalla pitoisuus kohosi, mikä kertoo nikkelipäästön etenevän myös Eteläselän kautta länteen merelle. Karhuluodon ja Yyterin länsipuolella havaittiin myös hieman nousseita pitoisuuksia, joten nikkelipitoista vettä on kiertynyt jonkin verran myös Yyterinniemen eteläpuolelle Preiviikinlahden suuntaan.  Pitoisuudet olivat kuitenkin vain noin 8 µg/l.

Suomen ympäristökeskus on laatinut päästön leviämismallin, jonka mukaan mereen purkautunut nikkelipitoinen vesi leviää pohjoiseen. Leviämismallinnus tukee vesinäytteistä saatuja tuloksia, joiden perusteella päästön pääleviämissuunta on rannikolla pohjoiseen Kokemäenjoen vesien mukana. Tuuliolot ja meriveden korkeus vaikuttavat osaltaan päästön leviämissuuntiin ja laimenemiseen. Merialueella nikkelipäästö on edennyt jokiveden mukana siten, että pinnassa pitoisuudet ovat olleet suurempia kuin syvemmällä.

Joen ja Pihlavanlahden pohjasta otettiin sedimenttinäytteitä metallipitoisuuksien määrittämistä varten. Ensimmäiset näytteet otettiin noin viikon kuluttua päästöstä, jolloin nikkelin laskeutuminen pohjaan oli vielä osin kesken.  Pohjasedimentin pintakerroksen nikkelipitoisuudet olivat tuolloin samaa suuruusluokkaa kuin aiemmissa velvoitetarkkailututkimuksissa.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen suorittamissa simpukkatutkimuksissa on saatu selville, että rauhoitettua vuollejokisimpukkaa on Kokemäenjoessa myös vahingon vaikutusalueen yläpuolella. Vaikutusalueella osa simpukoista menehtyi ja viikko päästön jälkeen osa elävistä simpukoista oli edelleen huonokuntoisia. Uusimpien, tällä viikolla tehtyjen, havaintojen mukaan simpukat vaikuttavat parempikuntoisilta ja vastakuolleita simpukoita ei enää löydy samassa määrin kuin aiemmin. Simpukoiden raskasmetallipitoisuuksien analysointia jatketaan ja seuraavien tulosten odotetaan valmistuvan ensi viikon aikana.

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys on laatimassa ohjelmaa vahingon vaikutusten jatkoseurannasta yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja muiden vesiasiantuntijoiden kanssa.  Ohjelma valmistuu lähiaikoina ja siitä tiedotetaan erikseen.

Häiriötilannetta koskeva selvitys

Häiriöpäästö Kokemäenjokeen on rikkonut Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n ympäristöluvan määräyksiä, minkä johdosta ELY-keskus on 18.7.2014 kehottanut luvanhaltijaa ryhtymään toimenpiteisiin häiriöpäästön johdosta. ELY-keskus on 31.7.2014 mennessä edellyttänyt selvitystä siitä, mistä päästö on aiheutunut ja mihin toimenpiteisiin on ryhdytty. Norilsk Nickel Harjavalta Oy on toimittanut pyydetyn selvityksen 30.7.2014. ELY-keskus jatkaa asian käsittelyä laitoksen ympäristöluvan valvojan roolissa.