Palvelut


Kunta tuottaa peruspalvelut verovaroin. Peruspalveluja ovat terveys-, sosiaali- ja koulutuspalvelut.

Palvelut on oltava lähellä kuntalaisia niin keskustassa kuin lähiöissä. Vihreät haluavat turvata kaikille kuntalaisille hyvän elämän kannalta välttämättömät palvelut. Haluamme lisätä uusia, laadukkaita, kustannustehokkaita ja notkeita palveluratkaisuja. Tavoitteena on tasa-arvoinen hyvinvoiva kunta, jossa ratkaistaan hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä ennaltaehkäisevästi.

1) Perusterveydenhuollon pitää toimia. Kaikkien tulee saada apua ja hoitoa varallisuudesta, koulutuksesta ja asuinpaikasta riippumatta. Matalan kynnyksen terveyskioskeja tai liikkuva terveydenhuoltopalvelu perustettava.

2) Lasten ja nuorten syrjäytyminen ehkäistävä tiivistämällä peruskoulun oppilashuollon ja erityisopetuksen, lastensuojelun, erityisnuorisotyön ja vapaaehtoisten toimijoiden yhteistyötä.

3) Ennaltaehkäisy on sosiaali- ja terveyspalvelujen perusta ja siihen on oltava resursseja.

4) Lähikoulut takaavat tasa-arvoisen yhteiskunnan. Koulujen eriarvoistumiskehitys pysäytettävä.

5) Kuntien taloutta ei voi perustaa velkarahan varaan. Porin seudun Vihreät sitoutuu Porin kaupungin talouden tasapainottamiseen.

6) Yhteistyötä lisätään kuntien kesken. Joustavia yhteistyömuotoja rakennetaan.

7) Vihreä Porin kaupunki on houkutteleva työnantaja. Huomiota kiinnitettävä työilmapiiriin ja -hyvinvointiin. Vakituisia työsuhteita pätkien sijaan.

8) Porin pitää olla esteetön kaupunki, jossa kaikkien on helppo liikkua

9) Kirjasto ja muut kulttuuripalvelut pitää säilyttää. Kulttuuri ei saa olla säästölistalla ensimmäisenä.

10) Arkkitehtuuri on osa Porin kulttuuriperintöä, jota tulee vaalia ja kohentaa.

 

Ympäristövastuullisuus


Kierrättäminen ja jätteen lajiittelu mahdollistaa elinkelpoisen ympäristön myös tulevaisuudessa. Luonnonvarojen ekologisesti kestävä käyttö ja ympäristövastuullisuus lähtee jokaisesta meistä. Porin kaupungille on laadittu ilmasto-ohjelma, johon kaikkien Porin kaupungin työntekijöiden ja kuntalaisten tulee sitoutua. Ilmastovastuu kuuluu meille kaikille.

Porin seudun Vihreät haluaa

1) Toteuttaa uutta kaupungin ilmasto-ohjelmaa

2) Lisätä uusiutuvan energian käyttöä erityisesti kaupungin hallinnoimissa rakennuksissa.

4) Valot on sammutettava kaupungin kiinteistöissä silloin kun kukaan ei niitä tarvitse.

5) Kehittää pientaloalueiden yhteisiä jätteenkeräysjärjestelmiä

6) Toteuttaa ilmasto-ohjelmassa esitetyn energiansäästökoordinaattorin viran perustamista

7) Lisätä raideliikennettä ja siirtyä kaupungin ajoneuvojen hankinnassa vähäpäästöisempiin kulkuneuvoihin

8) Lisätä luomu- ja kasvisruoan käyttöä Porin kaupungissa

9) Panostaa luontoliikuntapaikkoihin esim. luontopolut, ulkoilureitistöt, puistot, viheralueet ja metsät sekä ottaa huomioon myös erityisryhmät (vammaiset, vanhukset) liikuntapalveluissa

10) Ottaa käyttöön työsuhdematkaliput

11) Mahdollistaa joukkoliikenne todelliseksi vaihtoehdoksi yksityisautoilulle

 

Lähidemokratiaa ja avoimuutta päätöksentekoon


Kunnat olemme me ja valta niissä kuuluu meille kaikille. Kun muutamme kuntaa, muutamme maailmaa. Kuntalaisten valitsemissa valtuustoissa ratkaistaan tulevaisuutemme.

Vihreät haluavat Porin kunnallispolitiikkaan rohkeutta, tasa-arvoisuutta ja reiluja, avoimia pelisääntöjä. Tarvitaan kykyä tarttua asioihin, joiden korjaaminen tuntuu mahdottomalta. Tarvitaan tekemisen iloa, uusia toimintatapoja – ja uusia tyyppejä.

Porin seudun Vihreät haluaa, että

1) Päätöksenteko kestää päivänvaloa ja päätöksentekijöiden sidonnaisuudet julkistetaan.

2) Oman asuinalueen asioiden tiedotusta parannetaan rohkaisemalla yhteisöllisyyteen esim. asukastupatoiminta.

3) Lähidemokratiaa parannetaan esim. perustamalla itsehallinnollisia kunnanosia eli pitäjiä, vanhusneuvostoja ja nuorisovaltuustoja.

4) Monikulttuurisuuden mahdollisuudet hyödynnetään ja maahanmuuttajien kotoutumista tuetaan.

5) Vähemmistöjen puolta pidetään ja yhdenvertaisuus turvataan.

6) Panostetaan rasismin, syrjinnän ja kiusaamisen ennaltaehkäisyyn.