Porin seudun vihreiden kannanotto 18.2.2010

Ydinvoima ei ole tulevaisuuden energiaratkaisu

Tulevaisuuden energiantarpeen tyydyttämiseksi ei tarvita lisäydinvoimaa. Sähköntuotannon lisätarve voidaan v. 2020 mennessä kattaa tuulivoiman lisäyksellä, uusiutuvia energialähteitä käyttävillä CHP-voimaloilla (sähkö/lämpövoimalat), nykyisellä vesivoimakapasiteetilla sekä energiatehokkuuden lisäyksillä nykyisissä voimaloissa.

 

Ydinvoiman lisäkapasiteetti menisi väistämättä vientiin, mikä tekisi Suomesta ydinenergian nettoviejän ja uraanin tuojan. Suomesta tulisi aktiivisen ydinjätteen hautausmaa. Kaikki Suomen ydinjäte loppusijoitetaan Eurajoelle.

 

Ydinvoimala ei voi olla ratkaisu energiakysymyksiin eikä päästövähennysvaatimuksiin.

 

Ydinvoiman turvallisuutta ei ole taattu. Jo voimalan rakentamisvaiheessa on tapahtunut huolestuttavia laiminlyöntejä, ja rakentamisen aikataulu on pettänyt. OL3 myöhästyy useilla vuosilla, eikä ehdi täyttää Kioton päästövaatimuksia. Loppusijoittamisesta maaperään ei ole kokemusta missään maassa. Kaikkien turvallisuuskysymysten ratkaiseminen aktiivisuuden puolittumisen aikajänne huomioiden on täysin epärealistista.

 

Painostus ydinvoiman puolesta on vienyt huomion vaihtoehtoisista energiantuotantotavoista. Uusioenergia on otettavissa käyttöön nopeasti, kun taas ydinvoimala on käytössä vasta 15-20 vuoden kuluttua rakentamispäätöksestä. Tuuli-, aurinko- ja biovoima ovat saasteettomia ja ympäristövaikutuksiltaan eri luokkaa kuin ydinvoimala. Lisäksi energiateknologian kehittäminen ja valmistus toisivat Satakuntaan uusia työpaikkoja ja innovaatiota. Vaihtoehtoinen energia on myös imagokysymys. Porista voi tulla vaihtoehtoisen energiantuotannon tutkimus- ja kehittämiskeskus.

 

Porin seudun vihreät vastustaa ydinvoimalaitosten lisärakentamista. Suomesta ei saa tehdä Euroopan ydinvoimareservaattia. Porin seudun vihreät kannustaa Poria energiatutkimuksen ja –kehittämisen kansalliseksi kärkialueeksi.

 

Esa Rintala
puheenjohtaja
Porin Seudun Vihreät ry.
p. 045 318 6928