(Satakunnan Kansa, Timo Aron mielipidekirjoitus 1.11.2008)

aro_timo.jpgPorin vaalitulosta ei ole hedelmällistä analysoida perinteisellä oikeisto-vasemmisto –vastakohdalla. Vasemmistoenemmistön murtuminen on fakta, mutta katse kannattaa siirtää pidemmälle. Porin lähitulevaisuuden kannalta on tärkeintä arvioida, millainen voimasuhde uudessa valtuustossa on uudistavien ja säilyttävien voimien välillä? Tai ovatko uudet valtuutetut (1/3) uudistajia vai säilyttäjiä? Porin tulosanalyysi on suotavaa tehdä akselilla: uudistajat vai säilyttäjät tai arvoliberaalit vai arvokonservatiivit? Tämä jako kertoo paremmin niin käynnissä olevasta muutoksesta kuin reagointikyvystä edessä oleviin valtaviin haasteisiin.

 

Porin suurimmat haasteet liittyvät tiivistettynä kuntatalouden turvaamiseen, palvelurakenteen uudistamiseen ja yhteistyökykyyn naapurikuntien kanssa. Nämä haasteet edellyttävät tulevaisuuslähtöisyyttä, uudistamis- ja muutoshalukkuutta.

Porin jokaisesta poliittisesta ryhmästä löytyy uudistajia ja säilyttäjiä. Erot eivät ole kategorisia, mutta uudistajien tunnuspiirteenä on tulevaisuushakuisuus, muutoshalu, valinnanvapauden lisääminen ja arvoliberalismi. Säilyttäjien johtotähtenä taas on tukeutua olemassa oleviin toimintoihin tai rakenteisiin. Toimintaa leimaa arvokonservativismi, jossa vastustetaan joko järki- tai tunneargumentein lähtökohtaisesti muutoksia.

Arvoliberaaleja arvoja edustavat ryhminä selvimmin kokoomus ja vihreät. Tulevaisuuslähtöisyys perustuu ehdokkaiden ja kannattajien ikärakenteeseen sekä jäsenmäärän kasvuun toisin kuin muissa ryhmissä. Aikakauden globaalit trendit (kansainvälistyminen, vihreät arvot, yksilöllisyys jne.) suosivat molempia ryhmiä. Väestön koulutustason jatkuva nousu ja kaupungistumiskehitys lisäävät nostetta. Molempien ydinsanoma on kyetty tiivistämään ja tuotteistamaan iskeviksi sloganeiksi. Molemmat puolueet, erityisesti vihreät, ovat lisäksi osanneet hyödyntää verkon mahdollisuudet ja saavuttaneet kokoaan suuremman nettiherruuden. Kokoomus (+1 200) ja vihreät (+ 1 300)saivat vaaleissa noin 2 500 ääntä enemmän kuin edellisissä kuntavaaleissa.

Arvokonservatiivisia arvoja edustavat puhtaimmillaan sosiaalidemokraatit.  Heille on leimallista vanhojen rakenteiden säilyttämiseen, muuttumattomuuteen ja paikallaanpysymiseen liittyvät tavoitteet. Toimintaa ohjaavana piirteenä on  linjattomuus ja visiottomuus. Demarien vaalitappio oli vain 64 ääntä edellisiin kuntavaaleihin verrattuna Porissa. Arvokonservatiiviseen ryhmittymään kuuluvat lisäksi perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit: molemmille on ominaista tiukka arvosidonnaisuus, perusarvojen vahva kunnioittaminen tai vastustaminen. Kristillisdemokraatit ovat nimensä mukaisesti ehkä vahvin arvopuolue. Porilaisista perussuomalaisista kukaan ei osaa sanoa yhtään mitään, mutta heidän valtakunnallinen kannatus perustuu jonkun tai joidenkin asioiden vastustukseen sekä yleiseen tyytymättömyyteen.

Porissa uudistajien ja säilyttäjien välimaastossa on tilannelähtöisesti vasemmistoliitto ja keskusta. Porin poliittisten olosuhteiden ainutlaatuisuutta kuvaa muuhun maahan verrattuna se, että vasemmistoliitto on jakautunut selvästi uudistavaan ja säilyttävään siipeen. Vasemmistoliitossa on yhtäältä paljon niin muita nuorempia kuin vanhempia kannattajia. Keskusta taas on hukannut niin Porissa kuin muissa suurissa kaupungeissa keskustaliberaalin linjansa. Vasemmistoliitto menetti yli 1200 ääntä ja keskusta noin 800 ääntä.

Puolueiden arvopohjan erilaisuus tuo mielenkiintoisen lisäpiirteen Porin tulevaan kehittämiseen. Aikakauden yleiset trendit ja edessä olevat palvelurakenteen haasteet suosivat uudistavia puolueita, mutta uudistuksia on mahdoton viedä tehokkaasti eteenpäin ilman rakentavaa yhteistyötä säilyttävien voimien kanssa. Ehdoton sosialisti- tai porvarienemmistö johtaa helposti vastakkainasettelun korostumiseen ja vie pohjaa tulevaisuustyöltä. Porin ei kannata missään nimessä toistaa ehdottoman yhden ryhmittymän yhtäjaksoisen vallantäyteyden virheitä. Ihannetilanteessa uudistavat voimat ovat avainasemassa, mutta arvokonservatiivit sitoutetaan yhteiseen päätöksentekoon. Tämä haaste korostuu taantumaan ajauduttaessa ja lähitulevaisuuden haasteiden mittavuuden edessä.

Timo Aro
VTT, kunnanvaltuutettu (vihr.), Pori