Porin Vihreät ry julkaisi 30.5.2006 liikennepoliittisen ohjelman, jossa käydään läpi Porin alueen liikennepoliittisia kehitysnäkymiä. Ohjelmassa on konkreettisia parannusvaatimuksia mm. raideliikenteen, bussiliikenteen, kevyenliikenteen ja työmatkaliikenteen kehitystä koskien.

 

 

Porin vihreät ry:n liikennepoliittisen ohjelman tiivistelmä

Porin vihreät vaativat, ettei paikallisbussiliikenteen ja VR:n Porin junaliikenteen palveluja enää huononneta. Rauma, Kankaanpää, Harjavalta ja Kokemäki ovat monille tärkeitä työpaikkakuntia. Seudulliset yhteydet olisi mahdollista toteuttaa myös kiskobussi- eli lähijunaratkaisuina. Tämä edellyttäisi rantaradan rakentamista.

Porin rautatieasemalle tarvitaan kaupungin järjestämä maksuton polkupyörien säilytyspiste.

Poriin pitää saada biobensiinin tankkauspisteitä.

Bussipysäkeille ja -asemille tulee asentaa bussin todellisen saapumisajan näyttävät reaaliaikaiset LCD-taulut eli nestekidenäytöt.

On valitettavaa, että pyörätuolia käyttävät henkilöt eivät tällä hetkellä voi matkustaa rautateitse eivätkä bussilla. Asiaan tulee saada muutos.

Työmatkaliikenteessä pitää hyödyntää huomattavasti enemmän kimppakyytejä. Työnantajat voisivat olla avainasemassa alaistensa kimppakyytien järjestäjinä. Asian edistämiseksi tarvitaan kannustimia ja pääteiden varteen pysäköintialueita kimppakyytiläisten kulkuneuvoille.

Työsuhdelippu tulee ottaa käyttöön työmatkaliikenteessä. Aiheesta lisää kohdassa 4, kolmas kappale.

Suomessa vielä harvinaisia, mutta sangen käteviä taittopyöriä tulee ottaa käyttöön työmatkoille joukkoliikenteen jatkeeksi.

Kevyen liikenteen kulkutie tulee rakentaa muun muassa pengertielle eli Reposaaresta Mäntyluotoon menevän tien yhteyteen.

Ihminen voi itse vaikuttaa ympäristöasioihin omilla valinnoillaan.

 

 

Porin vihreät ry:n liikennepoliittinen ohjelma

ti 30.05.2006

1) palvelut paremmaksi ja päästöt pienemmiksi

Joukkoliikenne tulee asettaa etusijalle Porin kaupunkisuunnittelussa, minkä an-siosta bussilla liikkuminen keskustassa olisi nopeampaa ja vaivattomampaa kuin henkilöautolla liikkuminen.

Porin vihreät vaativat, ettei paikallisbussiliikenteen ja VR:n Porin junaliikenteen palveluja enää huononneta. Palveluita ei saa ajaa alas, koska se laskisi Porin kil-pailukykyä houkuttelevana asuin-, työ- ja opiskelukaupunkina.

Seudullisesti tärkeää ovat hyvät liikenneyhteydet Raumalle, Kankaanpäähän, Harjavaltaan ja Kokemäelle. Monen ihmisen työpaikka riippuu näistä yhteyksis-tä. Seudulliset yhteydet olisi mahdollista toteuttaa myös kiskobussi- eli lähijuna-ratkaisuina, mikä edellyttäisi rantaradan rakentamista.

Porin rautatieasemalle tarvitaan kaupungin järjestämä maksuton polkupyörien säilytyspiste. 
Rekka- ja kuorma-autoliikennettä voidaan vähentää siirtämällä osa kuljetuksista kulkemaan rautateitse. Esimerkiksi Harjavallasta tyhjinä kulkevat rikastevaunu-jen paluukuormat voisivat sisältää Mäntyluotoon vietävää romua. Tämä vähentää tarvetta rakentaa Mäntyluodontie nelikaistaiseksi.
Porin paikallisliikenne voi ottaa mallia Helsingin paikallisliikenteen busseista, jotka siirtyvät käyttämään biodieseliä. Mallia voi ottaa myös pääkaupungin jät-teenkuljetusautoista, joista osa siirtyy käyttämään biodieseliä. Tämä vähentäisi kyseisten ajoneuvojen osalta sekä hiilidioksidi- että hiukkaspäästöjä yli 20 %.

Juuri markkinoille tullut biobensiini tulee nähdä yksityisautoilun varteenotetta-vana polttoainevaihtoehtona. Poriin tarvitaan biobensiinin tankkauspisteitä.

Tervetullut muutos Porin Linjoilta on bussilipun vapaa vaihto-oikeus Porin kau-pungin alueella, joka on vyöhykkeestä riippuen joko 60 tai 90 minuuttia.

Autoilua keskustassa voi vähentää keskustan sisääntuloväylille sijoitettavien parkkipaikkatilanteen ilmoittavien infotaulujen avulla. Niiden ansiosta keskus-tassa autoilu 160 000 asukkaan Tanskan Aalborgissa saatiin vähenemään mer-kittävästi.

 

2) Lisää turvallisuutta ja vaivattomuutta joukkoliikenteeseen

Porissakin pitää pohtia vaihtoehtoa, jossa vaunussa tai rattaissa olevien pienten lasten kanssa paikallisbussilla matkustaminen olisi ilmaista. Lastenrattaiden tai vaunujen kanssa kulkeminen on muutenkin hankalaa, kun asiakas nousee bus-siin keskiosasta ja hänen pitää käydä suorittamassa maksu bussin etuosaan. Täksi ajaksi lapsi jää oman onnensa nojaan.

Vanhempiensa mukana Porin paikallisliikenteen busseissa matkustavien lasten matkojen pitää olla ilmaisia.

Kattavat pysäkkikohtaiset bussiaikataulut lisäävät paikallisbussin käytön vaivat-tomuutta ja palveluiden käyttökertoja. Bussipysäkeille ja -asemille tulee asentaa reaaliaikaiset LDC-taulut (liquid-crystal-display- eli nestekidenäytöt), jotka kerto-vat matkustajille aikataulun mukaisen saapumisajan sijaan bussin todellisen saapumisajan.

Porin linjojen bussien numerointia tulee selkeyttää. Hämäävää on se, että esi-merkiksi bussireitit kauppatori-Uusikoivisto-Impola ja täysin vastakkaisessa suunnassa oleva reitti kauppatori-Toejoki-Hyvelä-Toejoki-kauppatori –linjat ovat kummatkin nimetty numero 4:n linjoiksi.

Porin Linjojen aikataulukirjaa täytyy selkeyttää. Linja-autovuorot 40M Pori-pikatie-Mäntyluoto (Reposaari) ja 41 Pori-pikatie-Mäntyluoto* ovat epäselvästi merkitty, kun aikataulukirjan tulkitsija ei voi olla varma, kumpi seuraava bussi on: 41 vai 40M eli onko bussin päätepysäkki Mäntyluodossa vai Reposaaressa. Kiireessä lyhennemerkinnät ja kirjaintunnukset (joita on ainakin seitsemän sort-tia) saattavat jäädä ymmärtämättä. Aikataulukirjassa on tilaa myös täsmällisille ja kokonaan kirjoitetuille tiedoille päätepysäkeistä. *sivulla 52

Porin paikallisliikenteen poikittaisliikennettä tulee parantaa: esimerkkinä matka Itä-Porista Länsi-Poriin. Huonon poikittaisliikenteen vuoksi monessa perheessä saatetaan joutua pitämään kahta autoa.

 

3) Huomio esteettömyyteen

Suuri epäkohta on se, ettei tällä hetkellä Poriin pääse pyörätuolilla rautateitse eikä bussilla.

Julkisten liikennevälineiden esteettömyys on kannatettavaa, mutta bussilla kul-kemista hankaloittaa se, ettei Porin Linjojen aikataulukirjassa tiedoteta matala-lattiabussivuoroista.

Vuoteen 2010 mennessä pitäisi esteettömyyden toteutua kaikissa maamme julki-sissa liikennevälineissä, mutta valitettavasti tavoite koskee ainoastaan uusia joukkoliikennevälineitä.

 

4) Tolkkua työmatkaliikenteeseen

Työmatkaliikennettä suunniteltaessa pitää hyödyntää huomattavasti enemmän kimppakyytejä. Työnantajat voisivat olla avainasemassa alaistensa kimppakyy-tien järjestäjinä. Kimppakyyti-asian eteenpäin viemiseksi tarvitaan kannustimia.

Pääteiden varteen tarvitaan pysäköintialueita kimppakyytien helpottamiseksi.

Työsuhdelippu tulee ottaa käyttöön työmatkaliikenteessä. Esimerkiksi Tampereella työnantaja hankkii työntekijälle työsuhdelipun. Työntekijä maksaa työsuhdelipusta 75 prosenttia ja työnantaja maksaa 25 prosenttia. Työntekijä hyötyy työsuhdelipusta neljänneksen edullisemmalla matkanteon hinnalla. Se on etu, josta ei makseta veroa. Tampereella työnantaja maksaa työsuhdelipusta 9,50 €/kk (enintään 114 €/v). Työnantajan maksama tuki on kaikille sama riippumat-ta lipun hankintahinnasta. Työsuhdelippua voi työmatkojen lisäksi käyttää myös vapaa-aikana.

Porin kaupunki voisi toimia esimerkkinä ja hankkia sähköautoja lyhyiden työ-matkojen hoitamiseen. Sähköauto kulkee yhdellä latauksella 70-85 kilometriä. Sähköauton huippunopeus on 90 kilometriä tunnissa.

 

5) Etuudet myös työttömille ja eläkeläisille

Porin Linjat mainitsevat alennukseen oikeutetuksi ryhmäksi opiskelijat. Opiskeli-jaedun tulee olla ympärivuotinen. Lisäksi työttömien, vanhempainvapaalla olevi-en ja eläkeläisten tulee olla oikeutettuja alennus- korttiin.

 

6) Kevyitä liikennevälineitä ja liikenneyhteyksiä kehitettävä

Kevyen liikenteen satsaukset tulevat moninkertaisina takaisin, kun otetaan huomioon niiden ympäristö- ja terveysvaikutukset.

Polkupyörien kunnostaminen kaupunkipyöriksi on kannatettavaa. Porissa kau-punkipyöriä kunnostaa Pormestarinluodon koulussa Pormestarinluodon asu-kasyhdistyksen työllistämä henkilö. Yhdistys kunnostaa kaupunkipyöriä nyt kuudetta vuottaan. Pyörän saa käyttöönsä 20 euron pantilla. Toimintaa olisi laa-jennettava koko Poriin.

Junaan, linja-autoon, kaupunkibussiin ja pienimmillään peräti kassiin mahtuvat taittopyörät toimisivat kätevinä julkisen liikenteen jatkeina. Taittopyörä on käte-vä, koska sitä voi kuljettaa käsimatkatavarana ilman lisämaksua, kaikkina vuo-rokauden aikoina, eri joukkoliikennevälineissä. Se on myös helppo ottaa mukaan veneeseen, matkailuajoneuvoon ja henkilöautoon. Taittopyörä on kätevä liikku-misväline työmatkaliikenteessä. Sillä voi ajaa kotoa pysäkille ja jälleen pääte-pysäkiltä työpaikalle. Kotona taittopyörää voi säilyttää vaatenaulakossa ja työ-paikalla vaikka pöydän vieressä.
Liikenneyhteyksien parantamiseksi tulee rakentaa kevyen liikenteen kulkutiet muun muassa pengertielle eli Reposaaresta Mäntyluotoon menevän tien yhtey-teen. Jo nyt ruuhkautunut tieosuus tulee entistä vaarallisemmaksi liikenteen ja teollisuustoiminnan lisääntyessä.

7) Ympäristön ja rahan säästöä
Autojen yhteiskäyttö on toimintaa, johon osallistujat maksavat kuukausimaksun lisäksi käyttämästään ajasta ja ajokilometreistä. Auton varaus onnistuu matka-puhelimella. Autojen yhteiskäyttö voisi toimia omaa henkilöautoa edullisempana ratkaisuna niille, joille kertyy ajokilometrejä vuodessa alle 12 000. Toistaiseksi Suomessa on vain yksi autoilun yhteiskäyttöön erikoistunut yritys. Muualla maa-ilmassa niitä on yli 600 kaupungissa.

Autojen tyhjäkäynti tulee minimoida. Paikoissa, joissa tyhjäkäynti on yleistä, ku-ten koulujen ja autopesuloiden läheisyydessä, ihmisiä tulee muistuttaa ajoneuvo-jen tyhjäkäyntiä koskevasta asetuksesta Vältä tyhjäkäyntiä -kyltein.

 

8) Auto- ja polttoaineverotus oikeudenmukaiseksi

Kannatamme autoverotuksen ja polttoaineverotuksen asettamista niiden ympä-ristökuormituksen mukaan. Tällä hetkellä ympäristöystävällisyydestä verotetaan enemmän, mikä on väärin.

Ekoautojen ja polkupyörien ostajien tulee saada verohelpotuksia.

 

9) Muutos lähtee omasta itsestä

Joukkoliikenne pitää nähdä palveluna, jonka menestys riippuu kuluttajien odo-tusten täyttymisestä. Odotusten täyttyminen edellyttää joukkoliikenteeltä laatua, täsmällisyyttä sekä jatkuvaa, ajantasaista tietoa bussien aikatauluista. Näiden kriteerien täyttymiseksi tarvitaan sopivan tietojärjestelmän käyttöönottoa.

Onko auton omistaminen statusasia? Naiset tekevät suurimman osan joukkolii-kenteen matkoista, ja lähes valtaosa ajokorteista on miehillä. Enemmistö miehis-tä kulkee työmatkansa yksin omalla autollaan. Autoistuminen on suurin syy ar-kiliikunnan vähenemiseen.

Porin paikallisbussiliikenne tarvitsee kasvojen kohotusta kenties imagomarkki-noinnin keinoin tyyliin, että on vaivatonta ja kätevää kulkea bussilla. Ongelma on usein ihmisten korvien välissä. Ajatellaan, ettei omalla liikennekäyttäytymisellä ole merkitystä. Ihminen voi itse vaikuttaa ympäristöasioihin omilla valinnoillaan. Jokaisen kansalaisen on hyvä miettiä omalla kohdallaan, miten hän voisi kulkea matkansa mahdollisimman ympäristöä säästävästi.

 

Lisätietoja:

Vihreän liiton Satakunnan piiri ry:n toiminnanjohtaja Maria Väkiparta 045 136 9377
Porin vihreät ry:n puheenjohtaja Mia Fagerlund 050 368 5682
varapuheenjohtaja Tapio Meri 044 045 5970
Porin vihreiden Liikenne-työryhmän sihteeri ja Porin seudun vihreät nuoret ja opiskelijat ry:n puheenjohtaja Kati Harmaala 050 323 8178, 6378 123