Vihreät haluavat olla mukana tekemässä parasta mahdollista tulevaisuuden Harjavaltaa. Tavoitteemme on ihmisen kokoinen kaupunki jossa on hyvä asua, elää, oppia ja tehdä työtä. Seuraavassa joitakin ajatuksiamme siitä, kuinka tämä tehdään.

Parasta mahdollista kasvatusta valloissa

 • Pidetään kiinni nykyisestä kouluverkostosta
 • Jokaisella oppilaalla, opettajalla ja muulla henkilökunnalla on oltava oikeus häiriöttömään työskentelyyn
 • Oppimisen on oltava turvallista niin henkisesti kuin fyysisestikin
 • Kiusaamiseen on oltava nollatoleranssi
 • Koulujen sisäilmaongelmat ja muut terveyttä vaarantavat tekijät tulee tunnistaa ja niihin tulee puuttua viipymättä
 • Lisätään koulujen ja yritysmaailman vuorovaikutusta
 • Lisätään lukion, ammatillisen opetuksen ja korkeakoulujen vuorovaikutusta
 • Jatketaan ja kehitetään kulttuurikasvatussuunnitelman käyttöä kaikilla luokka-asteilla
 • Eläinsuojelukasvatus ja ajantasainen eläintieto osaksi oppilaitosten opetusohjelmaa

Työtä ja hallittua kasvua

 • Ilmastonmuutos pysäytetään kunnissa. Tuetaan sellaisen toimintaympäristön vahvistumista, jossa ympäristönäkökulmat huomioiva yritystoiminta on tuottavaa ja mielekästä
 • Harjavallan hyvinvointi syntyy teollisuudesta. Pidetään tuotantolaitokset jatkossakin kaupungissa
 • Houkutellaan kaupunkiin alihankintaa, tutkimusta ja kehitystoimintaa jotka tukevat alkuperäistä tuotantokantaa ja kehittävät sitä eteenpäin
 • Säilytetään nykyinen palvelurakenne ja kehitetään sitä eteenpäin houkuttelemalla Harjavaltaan uutta kaupallista yritystoimintaa
 • Luodaan Harjavallalle markkinointistrategia hyvän yrittämisen, asumisen ja elämisen paikkana
 • Tehdään Harjavallassa asumisesta poismuuttamista houkuttelevampi vaihtoehto
 • Asetetaan tavoitteet kaupungin väkiluvun nostolle ja etsitään keinot sen toteutukselle
 • Kehitetään Harjavallan työpaikkaomavaraisuudesta muuttovoiton menestystarina
 • Pidetään mieli avoinna myös humanitaariselle ja työperäiselle maahanmuutolle

Viihtyisä elinympäristö

 • Selkiytetään ja tiivistetään edelleen kaupunkirakennetta
 • Lisätään rakennettuja viheralueita
 • Kehitetään luontoelämyksien käyttömahdollisuuksia vapaa-ajantoiminnoissa mm. reitistöjä ja taukopaikkoja rakentamalla
 • Jatketaan kevyenliikenteen verkoston kehittämistä
 • Tehdään liikkumisesta sujuvaa ja houkuttelevaa myös julkisella liikenteellä ja kevyellä liikenteellä
 • Pidetään Harjavalta mukana vaikuttamassa maakunnallisiin liikenneratkaisuihin
 • Taataan myös perheiden lemmikeille laadukkaat kuntapalvelut ja terveydenhoito
 • Laaditaan kunnallinen eläinsuojeluohjelma

Torjutaan köyhyyttä ja eriarvoisuutta, tehdään hyvinvointia lähellä ihmistä

 • Kehitetään sosiaali- ja terveyspalveluita ihmisten ehdoilla ja ehkäistään ongelmat ennalta
 • Pidetään terveyspalvelut lähellä ja saavutettavina
 • Katkaistaan huono-osaisuuden ja syrjäytymisen kierteet
 • Varmistetaan jokaiselle lapselle hyvä lapsuus
 • Pidetään päivähoitopalvelut jatkossakin vähintään nykyisellä tasolla
 • Tuetaan nuorten kasvamista aikuisuuteen
 • Jatketaan ja kehitetään etsivää nuorisotyötä
 • Aloitetaan etsivä perhetyö, etsivä aikuistyö ja etsivä seniorityö
 • Tuetaan seniorikansalaisten kotona selviytymistä ja laadukasta arkea ennakoivilla avopalveluilla
 • Kehitetään erityistä tukea tarvitsevien palveluita tilojen, toimintasisältöjen ja resurssien osalta
 • Kannustetaan sukupolvet ylittävään yhteisöllisyyteen
 • Integroidaan kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut pysyvästi osaksi syrjäytymisen ehkäisyä
 • Tarjotaan maksuttomat kuukautissuojat alle 25-vuotiaille

Sujuva kuntalaisia ja kestävää kehitystä tehokkaasti palveleva hallinto

 • Jatketaan Harjavallan kehittämistä tasa-arvoisena, syrjinnästä vapaana ja hyvän hallinnon kuntana
 • Kehitetään edelleen palvelujen saavutettavuutta ja hallinnon läpinäkyvyyttä kuntalaisille
 • Otetaan luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen mukaan kaupungin strategioihin ja käytännön toimenpiteisiin
 • Laaditaan tiekartta hiilineutraaliin tulevaisuuteen siirtymiseksi
 • Kehitetään kestävän kehityksen budjetointia

Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluista elinvoimaa ja hyvinvointia kaikille

 • Liikunta- ja vapaa-aikapalvelujen taso säilytetään vähintään tämänhetkisellä tasolla
 • Kirjastopalvelujen taso säilytetään vähintään tämänhetkisellä tasolla
 • Kulttuuripalvelujen taso säilytetään vähintään tämänhetkisellä tasolla
 • Kansalais- ja musiikkiopistopalvelut säilytetään vähintään tämänhetkisellä tasolla
 • Nuorisopalveluita kehitetään edelleen tilojen, toimintasisältöjen ja resurssien osalta
 • Lisätään ja kehitetään lasten leikkipaikkoja
 • Lisätään senioriystävällisiä liikuntapalveluita
 • Lisätään erityistä tukea tarvitsevien kulttuuri- ja liikuntapalveluita
 • Yksityisiä liikunta-, vapaa-aika- ja kulttuuripalveluja tuetaan ja ne säilytetään vähintään tämänhetkisellä tasolla
 • Luontoelämysmahdollisuuksia kartoitetaan ja niitä tuotteistetaan palvelupaketeiksi
 • Tuetaan paikallista yhdistystoimintaa kehittämällä kaupungin hallinnoimien tilojen käyttöä kyseiseen tarkoitukseen
 • Otetaan tavoitteeksi tarjota jokaiselle halukkaalle kuntalaiselle mahdollisuus vähintään yhteen harrastukseen esimerkiksi kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelusetelikokeilulla
 • Luodaan kaupungille rooli kolmannen sektorin palveluiden koordinoijana ja kehittäjänä

Ja ollaan yhteyksissä myös vaalien välillä. Osallistu kehittämiseen ja kerro meille mielipiteesi. Me kuuntelemme ja olemme lähellä. Ihan tässä omassa kaupungissasi.