Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Kuntataloudessa eletään nyt tiukkoja aikoja, kun tulot vähenevät ja samalla menot kasvavat. Tässä kehityksessä on valitettavan paljon sellaista, johon kaupunki ei itse pysty vaikuttamaan, kuten valtionosuuksien leikkaukset ja lakisääteisten palveluiden kustannusten kasvu. Ennakoimatonta oli myös verokorttiuudistuksen vaikutukset vuosittaisen verokertymän arviointiin. Kaupunki voi kuitenkin katsoa tulevaisuuteen, panostaa toimiin, joilla hillitään kustannusten kasvua ja luodaan elinympäristöstä sellainen, että se houkuttelee uusia asukkaita. Näitä ensi vuoden talousarviosta ja tulevien vuosien taloussuunnitelmasta löytyy. Palveluverkkosuunnitelman täytäntöönpano uusine kouluineen ja päiväkoteineen sekä vanhojen koulukiinteistöjen peruskorjauksineen on mitä parhainta tulevaisuuteen panostamista. Siinä toteutuu strateginen valinta lasten ja nuorten Porista. Terveet seinät mahdollistavat oppimisen, kunhan myös opetuksen riittävistä resursseista huolehditaan. Koulujen käyttömenojen leikkaukset eivät mitenkään sovi yhteen lapsiin panostavan strategisen linjauksen kanssa, eikä sellaisia onneksi tähän talousarvioon lopulta päätynytkään. Lapsiystävällisyyttä on myös Iltis-maksujen säilyttäminen ennallaan. Alun perin esitetty maksujen korotus olisi vain pudottanut osan pienituloisten perheiden lapsista iltis-toiminnan ulkopuolelle ja lisätulot kaupungille olisivat jääneet haaveeksi.

Lastensuojelun tilanne Porissa on jatkuva huolenaihe. Tilanteen korjaamiseen ratkaisu ei löydy pelkästään taloudellisilla panostuksilla vaan tarvitaan muutoksia toimintatavoissa. Siksi vihreiden valtuustoryhmä iloitsee Porissa laajenevasta Ice-Hearts toiminnasta. Tällainen tukea tarvitsevien lasten aikuisikään kestävä ryhmä käynnistetään ainakin kolmena seuraavana vuonna.

Lastensuojelullista vaikutusta on myös maan hallituksen suunnittelema lainmuutos, jolla palautetaan lasten subjektiivinen päivähoito-oikeus.

Kaikessa päätöksenteossa tulee ottaa käyttöön sekä lapsivaikutusten että vanhusvaikutusten arviointi.

Vihreiden valtuustoryhmä haluaa Poriin maksuttoman ehkäisyn alle 25-vuotiaille. Ajatus ei ole kovin ainutlaatuinen vaan vastaavaa on toteutettu useissa kunnissa, esimerkiksi Vantaalla, Tampereella ja Raumalla. Vantaalla nuorten naisten tekemät raskaudenkeskeytykset laskivat tuntuvasti vuonna 2013 aloitetun kokeilun jälkeen, sekä alle 20-vuotiaiden että alle 25-vuotiaiden naisten ryhmissä. Emme saaneet yrityksistämme huolimatta muita valtuustoryhmiä tämän ajatuksen taakse.

Hyvät valtuutetut,

”Porin kaupunki on mukana Hiilineutraalit kunnat – eli HINKU-verkostossa. HINKU-verkosto on ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, johon kuuluvien kuntien tavoitteena on 80 prosentin päästövähennys vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Jotta Porin kaupunki voi varmistaa HINKU-verkoston päästövähennystavoitteen saavuttamisen, tulee nämä sitoumukset nostaa esiin talousarviossa ja tilinpäätöksessä sekä päätöksenteossa.” Näin vastasi Ympäristö- ja lupapalveluiden suunnittelu- ja kehittämisyksikkö Vihreän valtuustoryhmän jättämään valtuustoaloitteeseen. HINKU-sitoumukset tulee siis nostaa esiin talous- ja toimintasuunnitelmassa. Yksittäisiä toimenpiteitä päästövähennysten suuntaan löytyykin, kuten esimerkiksi siirtyminen kohti fossiilivapaata autokantaa ja energiansäästöinvestointeja, mikä on hienoa. Edelläkävijäkunnassa polku kohti hiilineutraaliutta tulisi kuitenkin olla huomattavasti näkyvämpi ja se tulisi nostaa yhdeksi strategiseksi linjaukseksi ohjaamaan toimintaa. Ilmastonmuutoksen torjuntaan panostaminen kannattaa nähdä kaupungin julkisuuskuvaa parantavana toimenpiteenä. Asukkaiden tulisi voida olla ylpeitä siitä, että heidän kotikaupunkinsa panostaa ilmastotoimiin.

Kaupunki on tehnyt valtavan suuren taloudellisen panostuksen lentoliikenteen käynnistämiseksi Pori-Helsinki välille. Tämä valinta näkyy nyt alijäämänä talousarviossa. Panostuksen soisi muuttuvan kasvavaksi tulovirraksi myöhemmin, jotta kaupungin perustoiminnoista ei tarvitse ryhtyä leikkaamaan menojen paikkaamiseksi. Porin on panostettava elinvoimaan ja elinkeinopolitiikkaan myös muuten. Kaupungin on näyttäydyttävä houkuttelevana sijoittumiskohteena niin yrityksille kuin asukkaillekin. Elinvoimapolitiikan on oltava avointa, ennakoivaa ja pitkäjänteistä. Erityisen tärkeässä roolissa on pitkäjänteinen maankäyttöpolitiikka.

Maamme nykyinen hallitus on tehnyt päätöksiä, joilla on myönteisiä vaikutuksia myös meille porilaisille. Tampere-Porin välisen rautatieyhteyden parantamiseen on varattu 40 miljoonaa ja Pori-Mäntyluoto-Tahkoluoto -rautatien peruskorjaukseen 20 miljoonaa. Vihreiden valtuustoryhmä uskoo, että raideliikenteen toimivuus on menestyvän kasvukeskuksen yksi keskeinen elinvoimatekijä. Matkustamisen Porista ja Poriin tulee olla nopeaa, turvallista, edullista ja ympäristöystävällistä. Lentäminen on kyllä nopeaa, mutta ei edullista eikä ympäristöystävällistä. Yhden lentolipun todellinen hinta on 245 euroa, josta matkustaja maksaa vain 70 euroa. Valtuustoryhmämme kysyykin, onko oikeudenmukaista, että porilainen veronmaksaja maksaa reilusti yli 70 % jokaisen lentolipun hinnasta, kun lentomatkustajat ovat pääsääntöisesti hyvätuloisia?

KH:n tilaama joukkoliikenteen järjestämisselvitys valmistuu tulevan kevään aikana. Se saattaa vaikuttaa merkittävästi joukkoliikenneviranomaisen organisaatioon, jos nykyisestä nettomallista siirrytään bruttomalliin. Joukkoliikenteen valtionosuudet ovat vuosittain laskeneet ja joudumme jatkossa tekemään entistä enemmän arvovalintoja palvelujen ja niiden kustannusten suhteen. Meidän on myös mietittävä tarkkaan, mikä on kaupungin oman liikennöintiyhtiön, nykyisellään suurimman osan palveluista laadukkaasti tuottavan Porin Linjat Oy:n tulevaisuus. Joukkoliikenteen rahoitukseen ei talousarviossa ole varattu lisäresursseja, mutta niille saattaa olla tarvetta järjestämisselvityksen valmistuttua, kun päätetään tulevaisuuden linjauksista.

Hyvät valtuutetut

Eri toimialojen toiminnan tehostamiseksi on kuluvan vuoden aikana tehty useilla toimialoilla ulkoisia auditointeja. Organisaatiouudistuksen toteutumisen arvioimiseksi ja päivittämiseksi on tehty laajamittainen konsultointityö. On tärkeää, että näiden toimien tulokset saatetaan kaikkien poliittisten ryhmien avoimesti ja laajasti pohdittaviksi. On myös tärkeää, että raporteista nousevat  toimenpide- ja parannusehdotukset saatetaan, osa nopeaan toteutukseen ja osa tulevien vuosien talous- ja toimintasuunnitelmiin.

Palveluverkkosuunnitelman toteutuksessa tehtyä verkostomaista ja monialaista yhteistyötä vihreä ryhmä toivoo jatkossa vakiinnuttettavaksi toimivaksi käytännöksi kaupunkimme moninaisissa hankkeissa ja tehtävissä.

Vihreä valtuustoryhmä kiittää muita ryhmiä ja virkamiehiä talousarvion valmisteluprosessista. Ryhmämme on valmis hyväksymään talousarvion ja siihen sisältyvät veroprosentit.