PORIN VIHREÄN VALTUUSTORYHMÄN RYHMÄPUHEENVUORO
PORIN PALVELUVERKKOUUDISTUS 27.5.2019

Ryhmäpuheenvuoron piti Laura Pullinen. 

Hyvä puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut,

Vihreä valtuustoryhmä haluaa kiittää monitahoisesta ja perusteellisesta palveluverkkouudistuksen laadintaprosessista muita valtuustoryhmiä ja virkahenkilöitä. Nyt käsittelyssä oleva uudistus on kenties koko valtuustovuoden, ellei koko kauden, merkittävimpiä päätöksiä. Tänään tehdään ratkaisuja, joilla on pitkäkestoisia vaikutuksia porilaisten lasten ja nuorten tulevaisuuteen.

Vihreä valtuustoryhmä haluaa kiittää toimialajohtaja Esa Kohtamäkeä rohkeasta ja tulevaisuuteen katsovasta palveluverkkoselvityksestä, joka esiteltiin kaupunkilaisille helmikuun alussa. Uudistuksen ensimmäisessä versiossa oli ratkaistu monia tämän hetkisiä ongelmia ja otettu huomioon tulevaisuuden vaatimukset niin koulutilojen kuin lapsimäärän kehityksen osalta.

Palveluverkkotyöryhmä työskenteli monialaisesti yhteistyössä eri viranhaltijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Suunnitteluryhmän esittämiin runsaisiin kysymyksiin muun muassa taloudesta, kaavoituksesta saatiin kattavasti vastauksia palveluverkkosuunnitelmaprosessin aikana.

Toimialajohtaja Kohtamäen esittelemän ensimmäisen esityksen visiot kaupungin kehittämisestä törmäsivät poliitikkojen käsittelyssä seinään. Rohkeat ratkaisut ja visiot palautuivat lähelle nykytilan säilyttämisen tasoa. Voidaan todeta, että virkahenkilöstössämme löytyy rohkeutta kehittää kaupunkiamme. Onko sitä meillä päättäjillä?

Vihreä valtuustoryhmä on tyytyväinen esitykseen Pohjois-Porin uuden kehätien varteen rakennettavasta yhtenäiskoulusta. Ratkaisu tukee parhaalla mahdollisella tavalla kasvavan asuinalueen tarpeita. Koulu ei tulevaisuudessa ole vain rakennus täynnä luokkahuoneita, vaan palvelukeskus koko asuinalueen hyvinvoinnin tukemiseksi. Suuresta oppilasmäärästä huolimatta yhtenäiskoulu on mahdollista suunnitella ja rakentaa tukemaan eri luokka-asteiden pedagogisia tavoitteita ja turvaamaan työrauha. Suuressa kouluyksikössä on huolehdittava laadukkaasta henkilöstöjohtamisesta sekä ryhmäkoot on pidettävä kurissa. Yhtenäiskoulun yhteyteen mahdollistetaan myös oppilashuollon ja perusturvan, esimerkiksi neuvolatoiminnan, tiloja, jolloin perusturvan toimintojen kytkentä koulutoimintaan tulee nykyistä kiinteämmäksi.

Vaikka Länsi-Porissa voidaan nähdä samankaltaista alueellista kehitystä kuin Pohjois-Porissa, ei yhteneväiseen tulevaisuuden ratkaisuun Länsi-Porin osalta kyetty, vaan suunnitelmasta Klasipruukin yhtenäiskoulusta luovuttiin pitkän käsittelyn tuloksena. Vihreä valtuustoryhmä on tyytyväinen siihen, että vähäraumalaiset lapset pääsevät uudistuksen myötä terveellisiin koulutiloihin uuden alakoulun myötä. Uuden alakoulun rakentaminen ei kuitenkaan ole linjassa yhtenäiskoulukehityksen kanssa, johon Porissa on panostettu viimeiset vuodet. Valtuustoryhmämme on huolissaan siitä, että poliittisessa päätöksenteossa ei tässä kohtaa oltu valmiita katsomaan kaupunkikehityksen tulevaisuuteen.

Kovimmalla kädellä palveluverkkouudistuksen visiot romutettiin keskustan alueella. Käsissämme oli avaimet ratkaista pääkirjaston ja kansalaisopiston tilaongelmat, yhtenäistää peruskoulujen palvelutarjontaa ja kehittää maakuntaamme lukiokoulutuksen veturi. Lukioratkaisusta tulikin yksi kevään polttavimmista puheenaiheista.   

Kylmän suihkun saavat päälleen nyt porilaisnuoret. Nyt tehtävä palveluverkkouudistus on haluttu tehdä osallistavaa päätöksentekoa noudattaen. Tätä periaatetta arvioidessa on syytä kysyä, otettiinko porilaisnuorten mielipide riittävästi huomioon. Heitä edustava nuorisovaltuusto toi useissa kannanotoissaan esiin sen, että nuoret ovat valmiita yhden lukion malliin. He uskoivat yhden lukion luovan paremmat opiskelijahuoltopalvelut ja laajemman kurssitarjonnan helpommin saataville. Opiskelijat itse olivat valmiita yhdistämään kahden perinteikkään lukion perinteet ja luomaan tilalle kokonaan uutta. Samaa valmiutta, arvon kanssavaltuutetut, ei tästä salista tunnu löytyvän.

Hyvä puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut,

Koulujen rooli hyvinvoinnin lisäämisessä on merkittävä. Kouluissa voimme torjua eriarvoisuutta ja syrjäytymiskehitystä. Meidän on turvattava kaikille porilaisille lapsille tasa-arvoiset mahdollisuudet oppia ja kasvaa. Koulutilojen tulee olla turvallisia ja terveelllisiä ja mahdollisuudet oppilashuoltopalveluihin pääsyksi on oltava kaikille yhdenvertaiset.

Hyvät valtuutetut,

Vihreä valtuustoryhmä haluaa jatkossakin nähdä monialaista ja laajaa yhteistyötä poliittisten päättäjien, virkahenkilöstön ja kaupunkilaisten välillä. Kaupunkia kehittävä päätöksenteko perustuu kuntalaisten osallisuuteen, päättäjien yhteistyöhön ja faktoihin – sekä rohkeuteen katsoa tulevaisuuteen.