Vihreiden valtuustoryhmän ryhmäpuhe 12.11.2018.
Puheen valtuuston kokouksessa piti Laura Pullinen. 

Vihreillä on kolme kärkiteemaa, joita pidämme esillä ja joista ei voi koskaan puhua liikaa: koulutus, köyhyyden torjunta ja ympäristönsuojelu.

Koulutus on ihmisten tasa-arvon tae, josta ei voi loputtomasti leikata. Koulutuksen alasajo on lopetettava ja se on nostettava takaisin entiseen arvoonsa. Talousarvion 500 000 euron lisäys perus- ja lukio-opetukseen ei pysty paikkaamaan maan hallituksen tekemien koulutusleikkauksien vaikutusta Porissa. Lisäys on askel parempaan suuntaan ja auttaa Poria pysymään kilpailukykyisenä koulutuskaupunkina.

Köyhyyttä ja eriarvoisuutta voidaan kunnissa torjua monin keinoin. Syrjäytymiseen on puututtava siinä vaiheessa, kun on vielä paljon tehtävissä. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen koko maan tasolla ei ole ollut viisas ratkaisu. Kaikissa tapauksissa koti ei aina ole lapselle paras ja virikkeellisin paikka. Varhaiskasvatus voi tuoda lapsen elämään säännöllistä päivärytmiä ja tasapainoa silloin, kun lapsi ei sitä kotioloissa saa. Varhaiskasvatukseen osallistuminen vahvistaa monin tavoin lapsen kehitystä, erityisesti kielellisiä ja sosiaalisia taitoja, sekä tukee näin lasten tasavertaisia kouluvalmiuksia  Sen vuoksi lisämääräraha, joka mahdollistaa harkinnanvaraisen varhaiskasvatukseen osallistumisen, on tavoitteidemme mukaista.

Meille vihreille on ensiarvoisen tärkeää, että jokaisen lapsen oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen on turvattu riittävin resurssein. Porissa onkin edettävä askel askeleelta kohti maksutonta varhaiskasvatusta.

Vihreät pitävät äärimmäisen tärkeänä sitä, että lasten ja nuorten Porissa yhtäkään lasta ei unohdeta. Kaupungin häpeäksi lastensuojelun resurssit eivät ole olleet lain mukaisia, eikä lastensuojelun laatua ole voitu täten turvata. 300 000 euron lisäys lastensuojeluun on tärkeä ja välttämätön päätös lasten hyvinvointiin ja syrjäytymisen ehkäisyyn jo varhaisessa vaiheessa.

Syrjäytymisen ehkäisyyn voidaan puuttua myös luomalla puitteita mielekkäälle vapaa-ajan tekemiselle. Uudesta urheilutalosta on puhuttu vuosia, mutta suunnitelmat ovat edenneet hitaasti. Lisäraha urheilutalon suunnitelman nopeuttamiseen on selvä signaali siitä, että suunnitelmien pitää muuttua konkreettiseksi tekemiseksi. Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät kohteet on säilytettävä. Niillä on merkittävä vaikutus myös ihmisten hyvinvointiin. Ulkoilureittien ja Joutsijärven mallileirin kunnostus ovat talousarviossa suhteellisen pieniä menoja, mutta niillä lisätään luontoretkeilyn vetovoimaisuutta. Tällaiseen vapaa-ajan viettoon Vihreiden valtuustoryhmän mielestä pitäisi kuntalaisia kannustaa.

Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen on Vihreiden tavoitteiden kärjessä. Pori profiloituu ympäristöystävällisenä kaupunkina. Kestävä kaupunkikehitys perustuu energiatehokkuuteen, vähähiilisyyteen ja kiertotalouteen, kestäviin julkisiin hankintoihin, älykkääseen liikkumiseen, sosiaaliseen kestävyyteen ja eriarvoisuuden vähentämiseen sekä terveelliseen kaupunkiin. Vihreä valtuustoryhmä edellyttää, että kestävän kehityksen tavoitteet sisällytetään kaupungin talousarviovalmisteluun.

Porin joukkoliikenteen palvelutarjonnassa on paljon kehitettävää. Joukkoliikenne on pitkään ollut alibudjetoitu ja muun muassa vuosittaisten valtionavustusleikkausten sekä käyttökustannusten hinnannousun vuoksi taloudellinen resurssivaje on jatkuva. Niin ikään henkilöstöä on verrokkikaupunkeihin nähden vähän, mikä on hidastanut joukkoliikenteen kehittämistä, kun lakisääteisten viranomaistehtävien toteuttaminen vie suurimman osan työajasta. Kuvaavaa on myös, että joukkoliikenne muodostaa lähes puolet ympäristö- ja lupatoimialan talousarviosta, mutta henkilöstöä on toimialan kokonaisvahvuudesta vain muutaman prosentin verran. Joukkoliikenteeseen tarvitaan varoja nykyisen sopimusliikenteen toteuttamiseen sekä henkilöresurssin paikkaamiseen. Paremmalla palvelutarjonnalla joukkoliikenteestä tulee houkuttelevampi liikkumisvaihtoehto. Käyttöasteen nousu vähentää kaupunkiliikenteen päästöjä etenkin, kun talousarvioesityksessä on varattu määräraha linja-autojen biopolttoaineiden käyttöön siirtymiseen. Tämä on merkittävä askel eteenpäin. Vihreät ajavat ja toivovat lisää tämäntyyppisiä uudistuksia.

Vihreä valtuustoryhmä kiittää muita ryhmiä ja viranhaltijoita yhteistyöstä talousarvioprosessissa. Me uskomme, että porilaisten kannalta paras lopputulos saadaan avoimella vuorovaikutuksella. Siihen tulee jatkossa meidän kaikkien pyrkiä.

Vihreä valtuustoryhmä tukee talousarvioesitystä.