PORIN VIHREÄN VALTUUSTORYHMÄN RYHMÄPUHEENVUORO
PORIN KAUPUNGIN TALOUSARVIOSTA 2018

13.11.2017

Vihreä valtuustoryhmä haluaa kiittää hyvässä hengessä sujuneesta talousarvion laadinnasta. Talousarvion laadintaprosessi oli esimerkki uudenlaisesta porilaisesta päätöksentekokulttuurista – ketterästä, osallistavasta ja asiantuntijoiden näkemyksen huomioon ottavasta valmistelusta. Vihreä valtuustoryhmä on tyytyväinen tänään esiteltävään talousarvioon. Se mukailee Pori-sopimuksessa asetettuja tavoitteita, joita valtuuston enemmistö on sitoutunut tavoittelemaan.

Määrärahalisäys sivistystoimialalle on tärkeä panostus perheisiin, lapsiin ja nuoriin – tämän kaupungin tulevaisuuteen.

Pori-sopimuksessa porilaisille lapsille ja nuorille on luvattu taata tasa-arvoiset koulutusmahdollisuudet. Porilaisen koulutuksen laatu ja yhdenvertaisuus on turvattava. Koulutustarjonnan tulee palvella opiskelijoita ja elinkeinoelämää. Määrärahalisäys sivistystoimialalle on tärkeä panostus perheisiin, lapsiin ja nuoriin – tämän kaupungin tulevaisuuteen. Se on myös vihreiden tavoitteiden mukainen.

Valtuustoryhmä ei voi hyväksyä koulujen tuntikehyksen leikkausta eikä varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen kasvattamista. Onneksi ne eivät toteudu tässä budjetissa.

Koulutuksesta huolehtiva kaupunki on elinvoimainen. Sivistävässä Porissa koulutukseen tulee koulutusleikkausten jälkeisessä ajassa panostaa. Laadukasta koulutusta ja varhaiskasvatusta tarjoava kaupunki pysyy vetovoimaisena työ- ja asuinpaikkana.

Koulutusleikkausten kärsijöinä eivät ole vain oppilaat perheineen. Vihreä valtuustoryhmä haluaa varmistaa, että koulujemme ja päiväkotiemme henkilökunnan työskentelyolosuhteet ovat laadukkaita ja turvallisia. Varmistamalla henkilökunnan hyvinvoinnin, varmistamme myös opetuksen laadun.

Kaupungin tärkein voimavara on osaava ja jaksava henkilöstö. Porin kaupunki on merkittävä työnantaja. Porin työnantajamainetta onkin kehitettävä ja kohotettava. Monen mielessä on vielä henkilökuntaa kuormittaneet lomautukset. Lomautukset näkyvät yhä monen kukkarossa.

Tiukan talouskurin maksajiksi ei voida osoittaa kaupungin henkilöstöä. Säästöt on löydyttävä muualta. Säästöt on saatu viime keväänä tehdyn lomautuspäätöksen johdosta, mutta millä kustannuksella? Työhyvinvoinnin, työmotivaation ja työturvallisuuden kustannuksella.  

Vihreä valtuustoryhmä edellyttää, että kaupungin henkilöstöpolitiikkaan ja sen ammattimaiseen, hyvään johtamiseen panostetaan huomattavasti aiempaa enemmän sekä taloudellisia että henkisiä resursseja. Vihreä valtuustoryhmä toivoo näkevänsä lähitulevaisuudessa anonyymin rekrytointitavan käyttöönoton lisäävän työnhakijoiden tasa-arvoa sekä varmistavan sopivimman hakijan valitsemista. Myös johtamisen onnistumista on  mitattava säännöllisin väliajoin ja hyvin laadituin mittarein. Saadut tulokset on saatava avoimesti näkyviin sairauspoissaolojen ohella.

Huomattavaa talousarvioesityksessä on, että vuonna 2018 vältytään veronkorotuksilta, yhteinen tahtotila siis on, että ensi vuoden veroprosentti pidetään entisen suuruisena.

Kaupungin vetovoiman tekee ensisijaisesti kuitenkin sen tarjoamat palvelut ja mahdollisuudet, ei niinkään veroprosentin suuruus.

Valtiontalouden tutkimuskeskuksen tarkastusviraston mukaan markkinoiden elpymisestä huolimatta julkisyhteisöjen rahoitusasema heikkenee tänä ja ensi vuonna. Kehitys koskee ennen kaikkea kuntia. VATT ennustaa että talouden tasapainotavoitetta ei yleisesti ottaen saavuteta tällä vaalikaudella.

Porin tuloveroprosentti on vertailukaupunkien joukossa edullisimmassa neljänneksessä. Vihreä valtuustoryhmä pitää tärkeänä sitä, että veroprosentti pysyy maltillisena, mutta sellaisena, että kaupunkilaisille voidaan taata laadukkaat palvelut senkin jälkeen, kun maakuntauudistuksen tuomat muutokset verotukseen ovat selvillä.

Viime vuonna kaupungissamme toteutettiin laaja organisaatiouudistus. Sen vaikutuksia on vielä ennenaikaista arvioida kattavasti. Vihreä valtuustoryhmä toivoo tulevaisuudessa eri hallintokuntien palvelulupausten ja tavoitteiden yhtenäistämistä. Palveluohjelmien tavoitteet ja lupaukset ovat nyt kovin eritasoisia. Vihreä valtuustoryhmä toivookin jatkossa tavoitteiden ja lupausten olevan konkreettisia, helposti mitattavia ja arvioitavia. Vihreä valtuustoryhmä edellyttää horisontaalista yhteistyötä toimialojen eri sektorien välillä niin, että kaikki  toiminnalliset kokonaisuudet tulevat huomioiduiksi. (Vrt. esim. sivistystoimialan sateenvarjon alle sijoittuvat opetus, varhaiskasvatus, kulttuuri, liikunta-ja nuorisoyksikön palvelut sekä yhteisten palvelujen yksikkö)

Tavoitteena on, että maankäyttöä ohjataan kohti kestävää kehitystä edistävään, ympäristöhaittoja vähentävään ja luonnonvaroja säästävään suuntaan

Sivistystoimialan ohella vastuu maankäytön ja kaupunkisuunnittelun merkittävästä kokonaisuudesta jää pääosin kunnalle maakuntauudistuksen jälkeen. Maankäytön ja kaavoituksen osalta on menossa valtakunnallinen uudistusprosessi, jonka tavoitteita  paikallisesti on syytä ottaa käytäntöön. Tavoitteena on, että maankäyttöä ohjataan kohti kestävää kehitystä edistävään, ympäristöhaittoja vähentävään ja luonnonvaroja säästävään suuntaan. Tässä uudistustyössä on kyse kaupungin hyvinvointijohtamisten selkeydestä ja toimivuudesta. Vihreä valtuustoryhmä on mielihyvin edistämässä kaupunkilaisen hyvinvointia myös kaavoitus- ja maankäyttöratkaisujen näkökulmasta. Haluammekin haastaa kaikki luottamushenkilöt perehtymään maankäyttöön ja kaupunkisuunnitteluun.

Tulevaisuuteen katsova päätöksenteko perustuu kuntalaisten osallisuuteen, päättäjien yhteistyöhön sekä faktoihin ja perehtyneisyyteen.

Porin ainutlaatuisessa ja uniikissa toimintaympäristössä meidän on korostettava kaikkien kunnallisten palvelujen laadullista kehittämistä. Lähtökohtana kehitykselle ovat toimialojen riittävän yhteismitalliset toimintaohjelmat ja tavoitteet niin, että jatkuva arvioiva tarkastelu ja toimintojen sisällöllinen kehittäminen on mahdollista. Me vihreät olemme sitoutuneet olemaan mukana tässä kehitystyössä. Myös jatkossa vihreä valtuustoryhmä toivoo näkevänsä laajaa yhteistyötä valtuustoryhmien ja sidosryhmien välillä. Tulevaisuuteen katsova päätöksenteko perustuu kuntalaisten osallisuuteen, päättäjien yhteistyöhön sekä faktoihin ja perehtyneisyyteen.

Vihreä valtuustoryhmä esittää vuoden 2018 talousarvioesitystä hyväksyttäväksi.