Seuraavassa vihreiden ryhmäpuheenvuoro Porin talousarviosta ja investointisuunnitelmasta vuodelle 2010. Ryhmäpuheenvuoro pidettiin Porin ja Noormarkun yhteisvaltuuston budjettikokouksessa 14.12.2009

VIHREIDEN RYHMÄPUHEENVUORO 14.12.2009/TIMO ARO 

TALOUSARVION JA INVESTOINTISUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 2010

 

 • Vuosi 2010 talousarvion laadinnan kannalta poikkeuksellisen haastava niin sisällöllisen kuin teknisen valmistelun osalta. 
 • Syvä taantuma syksystä 2008 alkaen osoittaa kirkkaasti sen, kuinka vaikeaa on tulevaisuuden ennustaminen. Talousarvion ja investointisuunnitelman lähtökohdat olivat, kuten todettua, Porin ja kaikkien kuntien, osalta poikkeuksellisen haastavat. Muutama keskeinen syy:
  • Pori ja muut suuret kaupungit erittäin epäsymmetrisessä asemassa suhteessa toisiinsa
  • Makromittareilla (verotulo-, työllisyys- ja väestönkehitys) arvioituna Pori pärjännyt toistaiseksi kaikkia odotuksia paremmin ja jopa odottamattoman hyvin suhteellisesti 20 suurimpaan kaupunkiin verrattuna
  • Porin kilpenä vähäinen riippuvuus yhteisöverotuloista, kohtalainen työllisyyskehitys ja vuosikymmenien mittainen rakennemuutosalueena oleminen
  • Isoja kysymysmerkkejä ovat Porin osalta vuodet 2010-2011 eli millainen taantuman takapotku vielä odottaa Poria vai odottaako? Toisin sanoen ajautuuko Pori muita kaupunkeja myöhemmin heikkenevään kehitykseen vai pääsemmekö suoraa hyötymään orastavasta noususta: on mielenkiintoista seurata vuoden 2010 aikana, toteutuuko Porissa muista poiketen Last out – First in –periaate eli viimeisenä taantumaan ja ensimmäisten joukossa ulos?
 • Sisäiset organisaatiomuutokset
 • Ulkoiset kunta- ja palvelurakennemuutokset (Pori-Noormarkku ja YTA-alue)
 • 181 kuntaa korottaa veroprosenttiaan vuonna 2010 ja noin sata kuntaa teki alijäämäisen budjetin vuodeksi 2010: Pori sisältyy tähän joukkoon, mutta verotaso edelleen varsin kilpailukykyinen kuntakentällä.

KÄYTTÖTALOUS JA INVESTOINNIT:

 • Talousarvion käyttöosassa on useita perusteltuja uusia toimia ja toimintoja, mutta yksityiskohtien luetteloimisen sijaan Vihreät haluavat tässä yhteydessä korostaa käynnissä olevien toiminnallisten uudistusten merkittävyyttä Porin tulevaisuuden menestymisen kannalta.
 • Vihreä valtuustoryhmä pitää talousarvioehdotuksessa erityisen tärkeänä mm. seuraavia asioita:
  • Tiivistää edelleen Porin kaupunkiseudun sisäistä yhteistyötä ja kehittää palvelurakennetta edelleen seudulliseen ja ylikunnalliseen suuntaan. Porin tulevaisuus on yhtä kuin Porin kaupunkiseudun tulevaisuus. 
  • Tukea Porin kaupungin vahvaa ja aloitteellista työllisyyspolitiikkaa, jonka ennaltaehkäisevä merkitys korostuu vielä enemmän vuonna 2010. Jokainen työllisyyteen panostettu euroa tuo positiivisia vaikutuksia verotulokehitykseen, toimeentulotukimenojen käyttöön jne. 
  • Vahvistaa  ennaltaehkäisevyyttä toimintaa ohjaavana periaatteena kaikessa palvelutuotannossa. Vihreä valtuustoryhmä pitää yhtenä merkittävimmistä asioista Porin perusturvassa aloitettua toiminnan järkeistämistä eli pitkäjänteistä painopisteen siirtoa laitosvaltaisuudesta avo-, koti ja kuntouttaviin palveluiden kehittämiseen, toimintojen määrätietoista tarvelähtöistä palvelujen harmonisointia ja rationalisointia mm. palvelutasossa, hinnoittelussa, tuotteistamisessa jne. YTA-alueella
  • Ja ennen muuta tiukempaa keskittymistä ainoastaan perusturvan perustehtävien hoitamiseen eli sellaisten palveluiden ja toimintojen karsintaa, jotka eivät ole välttämättömiä perustehtävien hoitamisen kannalta tai jotka ovat perustellusti ulkoistettavissa .  Tämä koskee myös kaikkea muuta kunnan omaa palvelutoimintaa jatkossa.
  • Investointien osalta Vihreät korostavat kaikkien sellaista strategisten investointien tärkeyttä, jotka vahvistavat Porin ja Porin kaupunkiseudun kilpailukykyä, työllisyyttä ja aluevaikutuksia. Hyvä esimerkki strategisesta tulevaisuuden investoinnista on satama tietyin varauksin (ei Kallonlahden täytölle). Yhtä merkittäviä investointeja ovat korjausvelkaan kohdistuvat investoinnit (rakennukset, peruspalvelut jne.) ja ihmisiin kohdistuvat investoinnit. Jälkimmäiset ovat strategisiin investointeihin ja käytettäviin euromääriin nähden marginaalisia, mutta niiden merkitys on äärimmäisen suuri eräille väestöryhmille. Hyviä esimerkkejä ihmisiin kohdistuvista investoinneista ovat päiväkotien aidat, leikkikenttien rakentaminen, koulupihojen aktiviteettien lisääminen, koulujen liikuntavälineiden lisääminen jne.

 

TALOUSARVION YLEISPERUSTELUISTA VUONNA 2010

 •  
  • Talousarvio on tulevaisuusasiakirja. Jokainen tällä valtuustokaudelle tehtävät päätös vaikuttaa tuleviin valtuustokausiin ja sen kautta Porin asemaan. On todennäköistä, että 2010-luku merkitsee kuntatalouden kannalta suurimpia haasteita kuin mikään aikaisempi vuosikymmen kuntataloudessa.
  • Olemme tottuneet ajatukseen lisätä virkoja/toimia, palveluita, toimintoja jne., mutta miten opitaan jatkossa vastuullisesti ja pitkäjänteisesti harjoittamaan tiukkaa menokuria, käyttämään menoleikkuria ja pyrkiä systemaattiseen menokehityksen leikkaamiseen?
  • Vihreiden valtuustoryhmän mielestä vuoden 2010 talousarvio on, 2010-luvulla edessä olevien haasteiden näkökulmasta ,edelleen ”hyvien aikojen talousarvio”. Nykyinen taantuma/lama tai tuleviin haasteisiin varautuminen ei näy kuin paikoittain talousarviossa.
  • Jos yhdellä sanalla pitäisi luonnehtia vuoden 2010 talousarviota, niin ensimmäisenä tulee mieleen ”pitopöytä” –talousarvio: ei mitään gourmetta tai herkkuja, vaan kaikille kuntalaisille ja eri väestöryhmille jotain pientä, olemassa olevat palvelut ja toiminnot turvaavaa eli säilyttävää.
  • Toinen vaihtoehto olisi tehdä jo nyt ennakoiden ja oma-aloitteisesti riittävän ajoissa ns. ”luuranko” –talousarvioita eli käyttää ennen kuin ollaan pakon tai kriisin edessä rankkaa menoleikkuria ja karsia tai supistaa kaikkia sellaisia toimintoja, jotka eivät ole kuntalaisten kannalta välttämättömiä hyvinvointi- tai lähipalveluita. Tämä olisi kaikkien porilaisten intressien mukaista keskipitkällä- ja pitkällä aikavälillä.
  • Jälkimmäistä vaihtoehtoa tukee Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimus kuntalaisille ja valtuutetuille. Haastatelluista kuntalaisista seitsemän kymmenestä tutkimukseen osallistuneesta (71 %) piti kunnallisiin palveluihin ja hallintoon kohdistuvia säästöjä tarpeellisena ja vain joka neljäs oli eri mieltä. Valtuutetuista säästöjä puolsi 64 % ja 33 % vastusti.  Kaikesta muusta oltiin valmiita säästämään, mutta viesti oli selkeä lähipalveluiden osalta:  yhdeksän kymmenestä ei säästäisi lainkaan vanhustenhuollosta, terveyskeskuspalveluista ja koulutoimesta. Kahdeksan kymmenestä jättäisi joukkoliikennepalvelut ja toimeentulotuen rauhaan. Vähiten tärkeinä menokohteina pidettiin kulttuuripalveluita, virkistysalueiden kunnossapitoa ja yrityselämän tukemista kunnan varoilla.
  • Yhtä kaikki Vihreät hyväksyvät esitetyn talousarvio- ja investointiehdotuksen tietyin varauksin, jotka tulevat myöhemmin esillä. Vihreät kuitenkin korostavat talousarvion yhteydessä, että seuraavat kriittiset kysymykset/näkökulmat pitäisi huomioida läpäisyperiaatteella kaikessa toiminnassa: 
   • Miten palveluiden tuottavuutta voidaan parantaa, kun henkilöstökulujen osuus on hyvinvointipalveluissa jo kaksi kolmasosaa ja henkilöstön määrä pitäisi pikemminkin lisätä kuin vähentää? Tuleeko apua ja millaista VM:n tuottavuusohjelmasta 20 suurimmalle kaupunkiseudulle?
   • Turvataanko kuntalaisille tärkeimmät lähipalvelut keskittämisellä vai hajauttamisella? Tarvitaanko Porissa(kin) palveluverkon uudistamista ja tilojen käytön tehostamislistaa ns. Pajusen mallin mukaisesti?
   • Avainkysymys kaikkeen on se, miten uskalletaan varautua jatkossa systemaattiseen menojen karsintaan ja oma-aloitteiseen menoleikkurin käyttämiseen jatkuvien menojen lisäämisen sijaan?