TIEDOTE (24.8.2009)
Suomen luonnonsuojeluliitto ja VR tekevät yhteistyötä perinnemaisemien kunnostamiseksi. Koko Suomen kattavassa hankkeessa Luonnonsuojeluliitto kunnostaa VR:n tuella kymmeniä pusikoitumassa olevia perinnemaisemia sekä lisää perinnemaisemien hoidon näkyvyyttä. Hoitohanke toteutetaan Luonnonsuojeluliiton piiriverkoston kautta. Kohteet hoidetaan pääasiassa vapaaehtoisvoimin, avoimilla talkoilla. Työmenetelmät ovat perinteisiä: niittämistä, niittojätteen haravointia ja poiskorjuuta, heinän nostelua seipäille sekä vesakon raivausta.
Lauantaina 29.8. noin klo 8-12 Porin seudun vihreät tarttuvat viikatteeseen ja haravaan Ahlaisten Kirkon kedoilla, maakunnallisesti arvokkaassa kulttuurihistoriallisessa ympäristössä. Kaikki ovat tervetulleita talkoisiin.

Perinnemaisemien ja -biotooppien säilyminen hoidettuina on ensiarvoisen tärkeää luonnon monimuotoisuudelle, uhanalaiselle eliölajistolle sekä maaseutumaiseman kulttuurihistoriallisille arvoille. Viime vuosikymmenten aikana maatalouden työmenetelmät ovat muuttuneet ja maankäyttö tehostunut. Niityt ovat korvautuneet pelloilla ja karja laiduntaa viljellyillä laitumilla luonnonlaitumien sijaan.

Lisätietoja:

VR:n ja Luonnonsuojeluliiton Matkalla maisemaan – projekti
http://www.sll.fi/luontojaymparisto/maaseutu/sll-n-ja-vr-n-yhteiset-perinnemaisematalkoot

talkoot Satakunnassa
http://www.sll.fi/luontojaymparisto/maaseutu/talkoot-2009/satakunta